Консултативен център за психо-социална превенция и укрепване на психичното здраве на деца в риск

КРАТКО РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е да развият и мобилизират социалните ресурси в сферата на социалните услуги за деца в риск в община Пазарджик. Проектът се опитва да облекчи условията на алиенация, агресия и нарушена комуникация между родители и деца, както и да предотврати самонараняването у децата и проявите на друго деструктивно поведение.

Постигнатите резултати са:

 • Подобрен капацитет на Асоциацията за предоставяне на социални услуги;
 • Разширяване диапазона на предлаганите социални услуги за деца в риск;
 • Реална възможност за Асоциацията да мобилизира гражданското общество в община Пазарджик;
 • Активно участие на Асоциацията и други социални организации в процеса на вземане на решения за провежданите политики на общинско ниво;

Следните дейности бяха осъществени:

Дейност 1: Подготовка, организация и управление на дейности.

Дейност 2: Разработване и приложение на психо-социална програма за услуги, които да подобрят душевното здраве на деца и подрастващи в риск;

Дейност 3: Построяване на кабинет за консултативна помощ;

Дейност 4: Установяване на гореща телефонна линия и онлайн форум за деца и подрастващи в риск;

Дейност 5: Подобряване на социалното знание за съществуващите социални услуги за деца в риск;

Дейност 6: Провеждане на дискусии за ученици на тема тяхното душевно здрави;

Дейност 7: Разширяване на партньорства и установяване на мрежа от партньори на територията на общинаа Пазарджик.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

Специфичните цели на проекта са:

 • Да се разработи цялостна консултативна програма за деца в риск и техните семейства.
 • Да се създаде широк кръг от социални услуги за деца в риск и техните семейства.
 • Да се изградят повече партньорства и да се създаде мрежа в социалната сфера в община Пазарджик, която да насърчи гражданите да бъдат по-активни във вземането на социални решения и разработването на различни политики в общината.

Въздействието на проекта е подсигурено чрез разработена методология за услуги за деца в риск и чрез създаването на консултативен кабинет, гореща телефонна линия и онлайн дискусионен форум за деца в риск.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Сдружение „Заедно в Европа”

www.facebook.com/psihokabinet

Адрес: гр. Пазарджик 4400, ул. “Гурко“  № 2, ет. 5

Тел.: +359 889 313 684

Е-mail: adrianna@abv.bg

Ръководител на проекта: Адриана Иванова

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • Разширен кръг от социални услуги за деца в риск.
 • 172 души, посетили консултативния кабинет.
 • 289 консултации, предоставени на деца и техните семейства.
 • Над 2000 души, ползвали информационните материали.
 • Над 1824  души, взели участие в дискусиите, организирани по проекта.
 • Над 117 души, потърсили експертите по проекта и задали своите въпроси на горещата телефонна линия и в онлайн форума.
 • Проведени над 75 индивидуални срещи със заинтересовани страни по проекта – училища и институции.
 • 12 институции, получили разработената методология за консултация.
 • Над 300 души, получили Ръководството с разработената методология.

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

Основата на този проект е създаването на място, където млади хора и техните семейства могат да получат помощ и съвети как да се справят с критични ситуации. Освен това, важно послание на проекта е важността на ангажимента на общността към проблемите на децата в риск. Колкото повече заинтересовани страни и местни общности за участват, толкова по-ефективна е подкрепата за децата в риск.