Климатът зависи от нас: Засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в Западна България

КРАТКО РЕЗЮМЕ

“Граждани като агенти на климата” е мотото на новия подход по отношение на промените в климата, препоръчан от Европейската агенция по околна среда. Осъзнаването на пряката връзка между ежедневната човешка дейност и промените в климата е от съществено значение за включването на гражданите в борбата с промените в климата. За постигането на тази цел е необходимо повишаване на екологичната грамотност на гражданите и разясняване на влиянието на промените в климата върху живота на човека, чрез предоставяне на специфична за съответните местни общности информация на достъпен език и по ангажиращ и провокиращ действия начин. В изпълнение на тази цел, проектът прилага иновативни подходи за мобилизиране участието на общността в определянето на приоритети на местно ниво по отношение на промените в климата, въз основа на постигнато осъзнаване на взаимовръзката между промените в климата и прилаганите в ежедневната човешка дейност практики (положителни и отрицателни). Подрастващите се явяват ключов контингент за работа в посока постигане на благоприятни за климата нагласи и поведение. В рамките на проекта бе реализирана поредица от обучения на младежки лидери и учители, както и мащабна информационна кампания сред местните общности за разясняване на възможностите за участие във формирането на политиките в областта на климата, прилагане на добри практики и провеждане на мониторинг на промените в климата. Стартиралите в рамките на проекта местни инициативи бяха подкрепени от солидната експертиза (в области като управление водите и на отпадъците, енергийна ефективност, подорбяване на екологичното законодателство и т.н.) на партньорите по проекта – фондация „ЕкоОбщност“ (Изпълняваща агенция), българския партньор – екологично сдружение „За Земята“ и швейцарския партньор – Helvetas Swiss IntercooperationСътрудничеството с висши училища в рамките на проекта свързва академичните изследвания и работата в областта на околната среда на гражданското общество, като подобрява съответно практическите и научните аспекти на двете страни.

Ключови дейности по проекта:

 • Анализ на състоянието във включените в проекта територии – общините Годеч, Кресна, Симитли, Струмяни, Сливница, Трън и Брезник.
 • Организиране на срещи между местните заинтересовани страни.
 • Включване на експерти в проекта – идентифициране на негативните по отношение на промените в климата практики на местно ниво и формулиране на препоръки за мерки за превенция, оптимизация или минимизиране на въздействието, както и за алтернативни добри практики.
 • Разработване на методология за мобилизиране на гражданите.
 • Организиране на семинар за генериране на идеи, с участието на експерти с опит в областта на общностното развитие, младежки инициативи, образование и климат.
 • Образователни дейности за ученици от системата на средното образование в териториалния обхват на проекта, в т.ч. разработване на учебни материали и пособия на тема промени в климата, провеждане на обучения за ученици и учители, експертно консултиране и подпомагане на младежки инициативи за наблюдение и анализиране на климатичните промени, организиране на еднодневни семинари по теми, представляващи интерес за учениците.
 • Предоставяне на местните общности на консултации от експерти по въпроси, свързани с местни практики с негативни последици върху климата.
 • Организиране на местни форуми в 7-те населени места, попадащи в териториалния обхват на проекта, с участието на представители на местните заинтересовани страни и местните общности, насочени към повишаване на обществената осведоменост по отношение на негативното влияние на човешката дейност върху промените в климата, с прилагане на иновативни, провокиращи размислите и мотивиращи действията подходи.
 • Организиране на регионално съревнование, насърчаващо прилагането на благоприятни за климата практики в ежедневието на домакинствата, институциите, фермите и бизнеса.
 • Включване на студенти от висши училища в изследователска дейност по отношение на промените в климата, вкл. менторство. Изнасяне на лекции и организиране на информационни сесии.
 • Привличане на нови доброволци за участие в дейностите на Изпълняващата агенция и българския проектен партньор.   
 • Споделяне на швейцарския опит чрез включване на швейцарски партньор в проекта за трансфер на знания и опит, както и като коректив по отношение на тематичните и/или методологически аспекти на проекта.

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

 • Анализ на степента на осъзнаване и насърчаване участието на местно ниво в политики и практики за климата.
 • Повишаване на информираността на учениците и студентите и насърчаване на тяхното включване (вкл. в качеството им на доброволци) в дневния ред по въпросите на климата, чрез участие в дейностите на партниращите си в проекта НПО.
 • Укрепване капацитета на партньорите по проекта от българска страна за въвличане на местните общности в противодействия на промените в климата с подкрепата на швейцарския партньор, вкл. мобилизиране на доброволци за изследвания и за действие.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Фондация „ЕкоОбщност” гр. София 1612,

http://www.bepf-bg.org

ул. „Феликс Каниц” 13, ет. 1

тел./факс: (+359-2) 951 54 46

bepf@bepf-bg.org

Ръководител на проекта: Любомира Колчева

ПОСТИГРАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • Базисни проучвания в целевите общини (Годеч, Кресна, Симитли, Струмяни, Сливница, Трън и Брезник) по отношение на обществената осведоменост за промените в климата, местни политики, практики и проблеми.
 • Изготвени препоръки и практически мерки за преодоляване на пропуските по отношение на осведомеността, знанията и начина на живот.
 • Постигната промяна в степента на осъзнаване и в начина на живот.
 • Разработена специфична за местните особености методология за мобилизиране на гражданите по въпросите на климата.
 • Повишено участие на местните жители и, в частност, на местните младежи, в дейности, свързани с климата.
 • Разработена методология за обучение на младежи в проактивно включване в инициативи, свързани с климата.
 • Изграден младежки капацитет за иницииране на действия с положително въздействие върху климата.
 • Идентифицирани възможности за сътрудничество между академичните структури и НПО по отношение на изследвания и дейности, свързани с климата.
 • Курсови работи, групова работа и/или други изследвания на студенти по въпросите на климата и общностното развитие.
 • Лекции със свободен достъп за студенти във висши училища по въпросите на климата и с възможности за участие.
 • Комуникационен план.
 • Медийно отразяване на ключови дейности и събития – съобщения за медиите, статии, промоционални материали.

Сдружение „За Земята”, гр. София HELVETAS Swiss Intercooperation, Швейцария