Изграждане на капацитет за бъдещето

 1. Експертен анализатор от организацията изучи годишните доклади на социалните услуги. Въз основа на това проучване експертът подготви въпросник за ръководителите и екипите, предоставящи социалните услуги. Изведе и обобщи информацията върху аспектите, които се нуждаят от подобрение и я анализира. Беше изготвен доклад с изводи за необходимите и възможни подобрения при предоставянето на социални услуги. Така се анализира процесът на предоставяне на социални услуги от Фонд - ИГА, с фокус върху въпросите, които не се покриват изцяло от съответните методи: достигане до клиенти в отдалечени региони или затворени общности, както и методи за мониторинг на качеството и супервизия, финансово ръководство и нужди от човешки ресурси.
 2. На базата на доклада бяха изработени три програми за обучение, след което обученията бяха проведени, съобразно заложената в проекта рамка:
 • Двудневно обучение за 18 души, социални работници и психолози от екипите, предоставящи социални услуги на Фонд – ИГА, с фокус  върху практиките на социалните работници за аутрийч в отдалечени региони и затворени (етнически) общности;
 • Двудневно обучение с 9 участници - ръководители на социални услуги - по въпроси, свързани с ръководството и управлението на човешките ресурси, тийм билдинг, супервизия и др.;
 • Двудневно обучение за 9 души, ръководители на социалните услуги на Фонд - ИГА (финансови служители), по въпросите на финансовото ръководство и управление на услугите.
 1. Направи се преглед на видовете и съдържанието на информация, която се събира в процеса на предоставяне на услуги, както и на факторите, които предизвикват рисковете, свързани с тези групи. Изготви се доклад върху данните и същността на предоставянето на социални услуги.

Беше изготвена цялостна система от показатели и данни, които да се наблюдават, с акцент върху показатели, свързани с по-сложните проблеми и предлагане на подход за разрешаването им.

 1. Експертите изготвиха Програма за обучение и проведоха двудневно обучение на персонала на социалните услуги за събиране на информация и наблюдение на показатели. Постави се акцент върху представяне на философията и теорията за системата за показатели, с цел персоналът да тълкува работата при изследванията и направените изводи в практиката си при индивидуални случаи.
 2. Проучен бе процесът на кооперация на всяка една от социалните услуги, ръководени от ИГА, с мрежата и системните партньори. Акцентира се на обхвата на всяка мрежа, на членовете й и тяхното значение, честотата на контакт, навременността на комуникация и реакцията на партньорите - чрез въпросници към служителите от персонала, изучаване докладите и документацията на социалните услуги. Изготви се доклад с изводи и препоръки за подобряване на всяка мрежа.
 3. Организираха се еднодневни работни срещи между мрежата и системните партньори в съответното място за предоставяне на социалните услуги на Фонд - ИГА. Представиха се резултатите от наблюденията на съответната мрежа. Проведе се дискусия за преодоляване на проблемите и подобряване на сътрудничеството. Резултатите от срещите бяха документирани в протоколи.

Обща цел на проекта: Да се подобри капацитетът на Фонд - ИГА да предоставя социални услуги на лица от уязвими групи.

 

Конкретни цели:

 • Да се подобри потенциалът на организацията за допълнително развитие на услугите;
 • Да се подобри способността на организацията за поддържане на високо качество на предоставяне на услугите в различни региони;
 • Да се подобри способността за партниране при индивидуални случаи от мрежата и системните партньори.

 

Изпълнителна агенция

Мариана Бойрикова

034/ 44 23 89; 0895 419 048

e-mail: office@iga-bg.org; www.iga-bg.org

 1. Висококачествено ръководство на проекта, прозрачно и прецизно финансово ръководство, визуализация и популяризиране на финансирането от швейцарското правителство.
 2. Изготвен Доклад относно предоставянето на социални услуги, предоставяни от Фонд – ИГА; Направено задълбочено проучване.
 3. Изготвени учебни програми и реализирани 3 обучения
 4. Ревизия на информацията, получена при предоставянето на социални услуги и разработване на система от показатели за изследователски цели;  Изготвени Доклад за събираната в процеса на предоставяне на услуги информация и Система от показатели и данни.
 5. Изготвена обучителна програма и реализирано обучение; Функционираща система за събиране на данни
 6. Ревизия на кооперацията с мрежата и системните партньори; Изготвен Доклад върху кооперацията на всяка една от деветте социални услуги, ръководени от ИГА, с мрежата и системните партньори.
 7. Проведени 9 междуинституционални работни срещи за обсъждане на подобрения в процеса на партниране, протоколи.
 8. Визуализация и публичен аспект на проекта: Изготвен План за публичност на проекта; Проведена Пресконференция с участието на  13 души – представители на регионални медии и институции, заинтересовани от реализацията на проекта; Изготвен плакат на проекта; Проведена Заключителна конференция по проекта с участието на  43-ма представители на всички заинтересовани страни, на която са представени: резултатите от проекта; проучване процеса по партниране на социалните услуги, координирани от Фонд - ИГА, с мрежата и системните партньори; системата от показатели и данни, които да се наблюдават; практически аспекти и ефективност при предоставяне на социалната услуга ЦСРИ за деца; иновативни методи за онагледяване, оценяване и отчитане на качеството на предоставяните социални услуги чрез внедряване на система от показатели в ЦСРИДРГ и др.

         Направени 8 публикации в медиите и 15 в сайта на Фонд - ИГА, от които 7 - на английски език.