Изграждане на капацитет и модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България

Проектът започна през 2013 г. с анализ на добри практики от Европейския съюз и Швейцария.

 • Бяха проведени общо 21 семинара и срещи със заинтересованите страни; Всички резултати и препоръки бяха събрани в доклади, публикувани и разпространени;
 • Създадохме работна група за изготвяне модел за обществено участие с участие на МОСВ/НСЗП, природозащитни НПО, асоциации на земеделски производители и ползватели на земите в Натура 2000;
 • Разработването и тестването на моделите за управление протече в три защитени зони (разнообразни като природозащитни цели, режими и комплексност на антропогенния фактор, статут на защита);
 • В края на проекта се състоя национална конференция и бяха направени предложения за законодателни/процедурни промени за интегриране на моделите за обществено участие;

Важна част от проекта бяха дейностите за обучение и повишаване на обществената информираност, които съпътстваха останалите задачи.

Общата цел на проекта е да изгради капацитет и да създаде модели за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от Натура 2000 в България. Екологичната мрежа Натура 2000 е най-важният инструмент на ЕС за съхраняване на природата и устойчиво развитие на природните територии. Тя въвежда идеята за опазване на природата във всички сфери на социалния и икономическия живот и съхраняване на традиционните взаимоотношения между човека и обкръжаващата го среда. За да бъдат постигнати тези цели, е необходимо ангажиране на различни групи заинтересовани лица в планирането, управлението и прякото опазване на природните зони - от собственици и ползватели на земи до политици, включително служители в администрации, инженери, инвеститори.

Национален проект с конкретни дейности в 3 пилотни региона в България:

 • Западна Стара планина
 • Западни Родопи
 • Западните склонове на Рила (ЗЗ Кочериново)

 

Изпълнителна агенция

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България

Гр. София 1000, ул. „Париж“ № 7, ет. 6, офис 17

Тел.: (359-2) 983-4817

Факс: (359-2) 983-5217

Ел. поща: rec-bulgaria@rec.org

Уебсайт: www.rec.bg

Ръководител на проекта: Венцислав Василев

 1. Изготвихме доклад с резултатите и препоръките, който представихме на национална конференция в края на 2015 г.
 2. Експертите, които ангажирахме направиха подробен анализ на заинтересованите страни, стопанските ползвания и природозащитната ценност на Западни Родопи, Западна Стара Планина, ЗЗ Кочериново и Добруджа.
 3. Анализирахме добрите практики при въвличането на заинтересованите страни при управлението на защитени зони и други природни територии в ЕС и Швейцария.
 4. Работихме с държавни органи, общини, горски власти, природозащитни НПО, асоциации на земеделски производители и ползватели на земите в Натура 2000. Заедно измисляхме и предложихме модели за обществено участие в управлението.
 5. Организирахме обучения, конкурси, образователни дейности за ученици и отиграхме симулация на съвместно вземане на решения при управлението на природни територии

„Много се радвам за сътрудничеството, което се получи между проектите в областта на опазването на природата в България, финансирани от Конфедерация Швейцария. Виждам голям потенциал за мултиплициране на резултатите от дейностите в България в съседните държави. Мисля, че ще бъде важно да използваме резултатите от вашето проучване.“ Пиер Галан, Швейцарски съветник.

 

Проектът беше изпълнен без официално партньорство. В хода на работата обаче бяха установени важни за нас партньорски отношения. Специално благодарим за съдействието на:

 • Национална служба за защита на природата, МОСВ;
 • Областен информационен център – Смолян;
 • Регионална инспекция по околна среда и водите – Смолян;
 • Областен информационен център – Монтана;
 • Община Кочериново.