Информационно-виртуална и аудио-информационна помощ в социална услуга в общността „Бюро за социални услуги” – мобилна форма за гражданското участие на хора със зрителни и двигателни увреждания с висше и средно образование и безработни

КРАТКО РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е да се постигне качествено подобрение в капацитета на Сдружението да осигурява информационна и консултантска подкрепа за хора с увреждания.  Тази цел беше постигната чрез следните резултати:

 • Повишаване информационния капацитет на Сдружението;
 • Пряка подкрепа за бенефициенти с увреждания;
 • Публично представяне на проектните резултати;

Основните дейности по проекта включват:

1. Създаването и осигуряването на допълнителни информационни ресурси за хора с увреждания на зрението и нарушения на моториката, както и консултантска помощ и дейности, свързани с превенция на стреса:

 • Създаване на аудио ресурси на български език за ползване от слепи хора.
 • Превод на непубликувани информационни ресурси на български език след подбиране, редакция и превръщане във визуални продукти.
 • Консултативна помощ и индивидуална работа с хора с увреждания.

2. Споделяне на добри практики и опит с подобни организации в два града – Девин и Видин.

3. Провеждане на изложби с продукти, изработени и предназначени за хора със зрителни и физически увреждания

4. Управление на проекта.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

 • Повишаване на фонда с информационни ресурси за хора със зрителни и други увреждания
 • Подобряване качеството на живот на хората със зрителни и други увреждания чрез антистрес мерки и участие в групови срещи и изложби

Основното въздействие на проекта е разширението на базата от аудио и текстови информационни ресурси за слепи хора и хора с други увреждания, както и въвеждането на антистрес мерки за хора с увреждания.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Сдружение на инвалиди и слепи „Ахури”

Адрес: гр. София 1000, ул. „Любен Каравелов” № 90

Тел.: +359 878 291 468

E-mail: ahuri@mail.bg

Ръководител на проекта: Татяна Бобева

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • Създадени информационни ресурси за слепи хора равни на 200 аудиочаса.
 • Преведени 1800 страници от новопубликувани източници.
 • Осигуряване на персонална подкрепа и превенция на стреса за хора с увреждания.
 • Една проведена публична среща във Видин.
 • Една проведена публична среща в Девин.
 • Проведена изложба в Националния музей “Земята и хората”.
 • Проведена изложба в Представителството на Европейската комисия.
 • Онлайн разпространение на материали за целевите групи.
 • Заключителна изложба в София, проведена в Общинската библиотека.

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

Отменяне в съзнанието на гражданското общество на вменената „негодност” на хората с увреждания за собствено участие в подобряване качеството им на живот.