Гражданско участие за устойчиви планини

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Проектът – инициатива с популярното заглавие „Прозрачни планини“ активира гражданското общество в най-уязвимите и бедни региони на България – планинските, в обсъждания и инициативи, насочени към устойчиво развитие и защита на природата в тези региони. Териториалният обхват на проекта включва части от югозападна България – Западнобеломорския басейн (реките Струма и Места) и части от Източнобеломорския басейн (Западните Родопи). Обществената осведоменост по въпросите на устойчивото развитие в тези региони е ниска. При разработването на стратегически планове и други социално-икономически планови документи се прилага подход „отгоре-надолу“, който не включва участие на гражданите и не отчита принципите на устойчивото развитие. Вследствие на това обезлюдяването на тези региони прогресира, а развитие получават различни видове икономически дейности, които унищожават природните ресурси, без да носят добавена стойност на местното население.

За преодоляване на тези проблеми, организациите – партньори по проекта – Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ“ – Изпълняваща агенция (ИА) и местните партньори – Сдружение „Байкария“ – клон Велинград и Рибарско сдружение „Балканка 2009“, инициираха изграждането на широка обществена мрежа, включваща както активни граждани, така и експерти на местно и на национално ниво. Състояха се оживени дискусии, свързани с разработването на планове, програми и проекти в областите „гори“, „води“ и „устройство на територията“. В резултат от тези дискусии бяха изготвени становища и граждански предложения по важни стратегически документи, във връзка с които проектът реализира застъпнически кампании и мобилизира гражданска подкрепа на местно ниво.

Ключови дейности по проекта:

 • Формиране на 10 местни групи съмишленици, обединени в обща национална партньорска мрежа (тъй като планинските ресурси са национално богатство, чиято стойност предполага припознаване от обществото като цяло).
 • Събиране, анализ и предоставяне на обществеността (чрез социални мрежи, срещи по места и т.н.) на информация за природните ресурси в планинските райони.
 • Организиране на обществени дискусии въз основа на предоставената информация (чрез разработената за целта интернет платформа http://prozrachniplanini.org/ и срещи по места в областите на действие на 10-те местни групи).
 • Изготвяне на граждански експертни предложения и застъпничество, вкл. активна работа с институциите.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

 • Развитие на капацитета на природозащитните организации и гражданските групи, вкл. чрез изграждане на мрежа от съмишленици.
 • Създаване на иновативен и устойчив модел за информиране и участие на активни граждани в управлението на планинските ресурси и предоставяне на инструменти за неговото прилагане.
 • По-добро разбиране и решаване на местни проблеми, свързани с управление на горските и водните ресурси, и устройство на територията в необлагодетелствани планински райони. 

Проектът допринася за създаването на работещ модел за устойчиво управление на природните ресурси в България, с активното участие на гражданското общество и в съответствие с принципите на Орхуската конвенция. Прилагана ефективно, Конвенцията допринася за по-пълното отчитане на екологичните и социални съображения при разработването и изпълнението на секторните политики, стратегии, планове за действие, програми и проекти, в контекста на устойчивото развитие.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Сдружение за дива природа “БАЛКАНИ”

http://www.balkani.org; http://prozrachniplanini.org/

Адрес: гр. София, Бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 93

Тел/факс: + 359 (0) 2 / 963 14 70,

E-mail: office@balkani.orginfo@prozrachniplanini.org

Ръководител на проекта: Андрей Ковачев

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • 10 действащи местни групи в градовете: София, Девин, Смолян, Сандански, Велинград, Дупница, Ощава-Кресна, Ракитово, Петрич и Пловдив.
 • Проведени 27 мотивационни срещи и обучения за гражданско участие. Участие на 230 граждани в обученията и срещите по места.
 • Извършени представяния в рамките на над 20 събития, с привличане на най-малко 659 съмишленици.
 • Проведени 2 мотивационни и обучителни планински лагера с участието на 91 души.
 • 8102 харесвания (Facebook – https://www.facebook.com/prozrachniplanini/), 142 абонирания (YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCe1mWyV-rVKmf_nXnr-ng5Q/), 1227 абонирания (MailChimp).
 • 70784 гледания на филма „За Пирин“ (https://www.youtube.com/watch?v=U6i1hYwrsQw), произведен през м. януари, 2015 г.
 • 17087 разглеждания на съдържанието на YouTube-канала на инициативата „Прозрачни планини“.
 • Участие на 102 мотивирани доброволци в проекта за периода на неговото изпълнение.
 • Участие на 434 души в изготвянето на граждански предложения.
 • Над 22600 подписа на граждани за инициираните в рамките на проекта петиции за горите, защитените територии и водите.
 • Публикувани в блога на платформата „Прозрачни планини“ (http://blog.prozrachniplanini.org/) 138 статии, със 158 коментара към тях.
 • 8 дискусии проведени чрез интернет платформата http://www.prozrachniplanini.org/, с 81 коментара.
 • Проведени 5 дискусии, предавани на живо в интернет. Изготвени 17 видео материала. Публикувани в YouTube-канала на инициативата „Прозрачни планини“ 10 записа на предаванията на живо, с 346 коментара.
 • 202 регистрации в платформата.
 • 20 информационни щанда, с проведени дискусии и извършени представяния с участието на най-малко 802 участници.
 • Най-малко 45 граждански предложения представени пред институциите.
 • 47 граждански организации, взели активно участие в процесите по приемане на по-добри планове за управление на защитени територии и речни басейни, устройствени планове и областни планове за горско-стопанско развитие.
 • Граждански предложения по 18 плана за управление депозирани пред компетентните институции.
 • Участие в проекта на 35 изявени експерти в областите биологично разнообразие, защитени територии, туризъм, алпинизъм, управление на горите, управление на водите, ГИС и социология.
 • Изготвени 12 цялостни анализа за районите на населените места: Петрич, Ракитово, Велинград, Триград, Доспат, Девин, Буйново, Арда, София, Кресна, Дупница и Сандански.
 • Извършени 2 социално-икономически изследвания.
 • Извършени 3 социологически проучвания.

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

Проектът допринася за постигане целите на Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество, чрез въвличане на гражданите в териториалния обхват на проекта, в разработването на екологични политики. Интегрирането на съхранението на природните ресурси и нуждите на местните общности в различни секторни политики с широко гражданско участие в процесите на вземане на решения ще допринесе за дългосрочна устойчивост на резултатите от проекта на ниво политики. Проектът има и директен принос към всичките пет цели на схемата за безвъзмездна помощ: 1) Укрепва капацитета на участващите граждански организации за преследване на техните цели и изпълнение на техните дейности, чрез предоставяне на качествени услуги, с приоритет към необлагодетелстваните региони. 2) Развива способността на организациите и на техните мрежи да общуват с гражданите и да мобилизират гражданска подкрепа. 3) Предприема стъпки за подобряване на законовата рамка за организирани дейности на гражданското общество. 4) Активизира участието на гражданите във вземането на обществени решения и в процесите на разработване на политики на централно и местно равнище. 5) Допринася за повишаване капацитета на гражданските организации да наблюдават спазването на политическия контекст от публичните институции.

Сдружение “Байкария” – клон Велинград; Рибарско сдружение “Балканка 2009”, гр. Благоевград