Екологичното образование на младите хора – мост към устойчиво развитие на местните общности

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Проектът е насочен към повишаване осведомеността и разбирането на младите хора относно предимствата на неформалното образование в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие, както и относно взаимовръзката им с фундаменталните човешки права на младите хора. За реализацията на проекта бяха внимателно подбрани подходящи за целевата група методи, основани на иновативен подход за въвличане на младите хора в екологичното образование, в т.ч.:

 • Национална информационно-образователна кампания, реализирана чрез мобилен информационен еко-център „Приятели на природата“ в 7 целеви общини на територията на Р. България – София, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Велико Търново и Габрово. Кампанията допринесе за повишаване на екологичната култура и гражданската активност на над 5000 млади хора на възраст до 35 т.
 • 7 образователни младежки „риалити шоу“-та под надслов „Околна среда и устойчив начин на живот“, реализирани от/в Народно читалище „Бъдеще сега“, с. Гудевица – партньор по проекта.
 • Инициативата „72 часа акции за устойчиво развитие“, осъществена във всяка от 7-те целеви общини.
 • Насърчаване на устойчивия начин на живот на младите хора, чрез посещение на еко-центровете от мрежата „Живи места“.
 • Заключително събитие – дискусионен форум на тема „Ролята на младите хора в развитието на екологичното образование и устойчивото развитие на местните общности в България“.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

 • Младите хора придобиват нови умения и компетенции по отношение на опазването на околната среда, повишават екологичната си култура и припознават устойчиви модели на поведение.
 • Младите хора придобиват компетенции и биват активно въвлечени в застъпничество и активна гражданска позиция по отношение на устойчивото развитие и подкрепа на местните общности в отдалечени, изолирани части на страната.
 • Партниращите си в проекта организации повишават капацитета си за предоставяне на по-качествени услуги на младите хора по отношение на екологичното образование, устойчивото развитие, активното гражданско участие и доброволчеството.
 • Средствата, предоставени от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, са управлявани ефективно и проектът е широко популяризиран.

Въздействието на проекта е свързано с увеличените знания и подобреното разбиране на младите хора относно предимствата на неформалното образование в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие, а връзката им с фундаменталните човешки права.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Сдружение “Младежки форум 21 век”

http://www.mforum21.org

Адрес: гр.София, пл.”Македония” №1

тел.: +359 884 117 810; +359 2 401 06 90

E-mail: youthforum@knsb-bg.orgdalexieva@citub.net

Ръководител на проекта: Даниела Алексиева

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • Ремонтиран и оборудван център за обучение в Народно читалище „Бъдеще сега“ – с. Гудевица, който представлява модел да устойчиво развитие и обучение сред природата – обособени са 4 обучителни зони, изградена е демонстрационна инфраструктура.
 • Организирани и проведени 10 обучения с 60 участници в обновения център за обучение.
 • 14 информационно-образователни кампании реализирани чрез мобилен информационен еко-център „Приятели на природата“ – по 2 кампании във всяка от общините София, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Велико Търново и Габрово. Информирани повече от 7000 души, 75% от тях на възраст до 35 години.
 • 852 младежи, посетили мобилния информационен еко-център „Приятели на природата“ и получили информация от екипа, са изявили желание да научат повече за опазването на околната среда и да променят ежедневните си навици, и са пожелали да бъдат информирани за бъдещи инициативи на ИА.
 • 753 от 870 млади хора, регистрирали се в списъка с посетители на мобилния информационен еко-център „Приятели на природата“, са изявили желание да бъдат включени като доброволци в бъдещи инициативи и дейности на двете организации – ИА и партньора.
 • Привлечени 40 нови млади членове на ИА.
 • 7 младежки образователни „риалити шоу“-та, реализирани в с. Гудевица с участието на 70 младежи на възраст до 35 години. Кратки филми от „риалити шоу“-тата са заснети и са достъпни в интернет страницата на ИА (www.mforumorg). 40 от участниците са изявили желание да имат своя градинка и са предприели действия за създаването й. 60 от участниците са изявили желание да посетят отново центъра за обучение в с. Гудевица и да участват в инициативите му.
 • Осъществени 4 вдъхновяващи посещения с 15 участници в места от мрежата „Живи места“ – с. Извор, местност Беглика, демонстрационен и информационен център за дълготрайна култура „Пермашип“ в гр. Шипка и с. Новогорци.
 • 30 различни младежки акции реализирани в 7-те целеви общини (София, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Ямбол, Велико Търново и Габрово) в рамките на инициативата „72 часа акции за устойчиво развитие“, с 639 участници, от които 556 на възраст под 35 години. 475 от участниците са изявили желание да научат повече за опазването на околната среда и да променят ежедневните си навици, и са пожелали да бъдат информирани за бъдещи инициативи на ИА. 403 от участниците в инициативата са изявили желание да бъдат включени като доброволци в бъдещи инициативи и дейности на двете организации – ИА и партньора.
 • Проведен двудневен заключителен дискусионен форум на 24 и 25 юли 2015 г. в гр. Габрово с 68 участници (младежи, представители на НПО, институции и регионални медии). 25 от участвалите младежи са заявили готовността си (по време на работните групи в рамките на събитието) да прилагат устойчиви практики в ежедневието си. 10 от участвалите младежи са изявили желание да доразвият генерираните в рамките на събитието предложения в местните си общности. Изготвен от участниците Заключителен документ с над 20 предложения и мерки за подобряване качеството на екологичното образование в България. Разпространение на Заключителния документ до отговорните институции, национални и местни власти и НПО.
 • Разработени, произведени и разпространени популяризационни и информационни материали: 7100 листовки, 2800 брошури, 1240 мини-ръководства, 1400 лепенки, 288 тениски, 288 шапки и 970 химикалки.
 • Разпространена информация до медиите чрез 20 прессъобщения и 2 пресконференции. Над 40 публикации в интернет.

Допълнителна информация и видео материали са налични в интернет страницата на ИА – www.mforum21.org. Информация за дейностите на партньорската организация е налична в нейната интернет страница – http://gudevica.org/.

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

Проектът прави крачка към насърчаване участието на гражданското общество в обществения дневен ред, чрез изграждането на общност от активни млади хора, които: наблюдават, популяризират и участват в екологичното образование, устойчивото развитие и активното гражданство; участват в обсъждането и вземането на решения на местно равнище. Като резултат от проекта, над 5000 младежи на възраст до 35 години бяха запознати с местните, националните и европейските политики за опазване на околната среда, както и с възможностите за участие на младите хора в реализирането на тези политика. С това проектът адресира конкретни екологични въпроси и постига една от целите на Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Същевременно проектът спомага и за укрепване на капацитета на Изпълняващата агенция – сдружение „Младежки форум – 21 век“, и на партньорската организация – Народно читалище „Бъдеще сега“, чрез придобиването на нави знания, умения и компетенции и увеличаване на членската маса и доброволците на двете организации.

НЧ “Бъдеще сега 2006”, с. Гудевица