Екодоброволци в защита на Виа Понтика

КРАТКО РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Сдружение „Младежки информационен център“ обединява еколози и природозащитници, отдадени на опазването на природата и биологичното разнообразие в Област Бургас. Бургаският залив и езерата, намиращи се в него – Мандра Пода, Вая и Атанасовско, са предпочитано местообитание на хиляди диви пойни птици в зимния период на годината. Районът е с международно значение за биологичното разнообразие на птиците и представлява важен елемент от миграционното трасе „Виа Понтика”. Бургаският залив е печално известен с бракониерите и техния незаконен улов и търговия със защитени видове, както с безцелни нападения от страна на местни младежи, привлечени от красивото оперение и звуци, които мигриращите птици издават.

Проект „Екодоброволци в защита на Виа Понтика“ допринася за опазване на биологичното разнообразие в района на Бургаския залив чрез мерки за борба с незаконния улов на диви пойни птици и повишаване на обществената осведоменост за проблема, с акцент върху децата в училищна възраст. Решение на проблема е потърсено чрез сформиране на добре обучени екипи от доброволци и осъществяване на регулярен мониторинг на местата на пребиваване на дивите птици. Установеното партньорство с метни власти и компетентни органи (Община Бургас, МВР – Бургас, Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Бургас), допринася за оптимизиране на резултатите от проекта. Реализираната информационна кампания бе насочена към повишаване нетолерантността на обществеността към бракониерските набези в района на проекта. Неразделна част от проекта бяха и дейностите, насочени към повишаване на капацитета на Изпълняващата агенция (ИА) – сдружение „Младежки информационен център“, чрез привличане на нови членове и доброволци, организиране на доброволчески отряди и подобряване на съгласуваността между локалните подразделения на ИА в градовете Бургас, Айтос, Средец и Българово.

Основни дейности:

Дейност 1: Картиране на зоните с най-чести бракониерски набези – изработване на карта, анализ на най-честите бракониерски практики и установяване на режим на регулярно предоставяне на информация от мониторинга на компетентните органи.

Дейност 2: Увеличаване броя на членовете на сдружение „Младежки информационен център“ и сформиране на доброволчески екипи в локалните подразделения на организацията.

Дейност 3: Обучение на доброволчески екипи за борба с бракониерските набези.

Дейност 4: Мониторинг от доброволчески екипи за бракониерски набези.

Дейност 5: Организиране на информационно-образователна кампания за бракониерството на диви пойни птици – представяния в читалища, лекции в местни училища, разпространение на информация до медиите, организиране на кампания за почистване на Бургаските езера.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

 • Извършен анализ и оценка на проблема, свързан с посегателствата над диви пойни птици в района на Бургаските езера.
 • Засилено присъствие на местните екологични НПО. Увеличено доброволческо участие в природозащитни кампании.
 • Осъзнаване на значимостта на опазването на биологичното разнообразие от местната общност.
 • Подобрено взаимодействие с местните власти.

Въздействието на проекта е свързано с ограничаване на посегателствата над орнитологичното разнообразие в района на Бургаските езера като резултат от активната роля на доброволците и местните подразделения на ИА.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Сдружение „Младежки информационен център“

Адрес: гр. Айтос, ул. „Караманлиев“ №24

E-mail: micbg@abv.bg

Тел.: +359 895 011 888

Ръководител на проекта: Тодор Ангелов

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • Най-честите бракониерски практики в района на Бургаските езера са идентифицирани и анализирани от експертите по проекта.
 • Карта на зоните с най-чести бракониерски набези разработена и репродуцирана в 300 екземпляра.
 • Привлечени 52 нови членове на ИА.
 • Сформирани 20 мониторингови отряда.
 • Методология за обучение разработена от партньора по проекта – сдружение „Възможности без граници“. Проведени 4 тридневни обучения. Обучени 80 доброволци.
 • 20 доброволчески отряда включени в мониторинг за бракониерски набези. Осъществени 40 мониторингови посещения.
 • 7 случая на посегателства докладвани на МВР чрез тел. 112.
 • 10 лекции на тема опазване на биологичното разнообразие изнесени в 10 училища.
 • Организирана и осъществена обществена кампания по почистване на Бургаските езера.
 • Произведена информационна брошура за доброволци в 3000 екземпляра.
 • Повече от 60 публикации в местни медии относно проблема и относно проекта.

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

В резултат от изпълнението на проекта е налице положителен ефект както по отношение на проблема, чието решение се търси с изпълнението на проекта, така и по отношение на самата Изпълняваща агенция. В пълно съответствие с целите на Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество, проектът допринася едновременно за смекчаването на конкретен екологичен проблем и за повишаване капацитета на ИА. Проектът се явява продължение на усилията на ИА за ограничаване на бракониерството над дивите пойни птици в района на Бургаските езера. Мониторингът на териториите с най-чести бракониерски набези, изпълняван преди проекта на доброволни начала, с изпълнението на проекта придоби по-добра организация, с включването на повече доброволци. Служител на отдел „Еко-полиция“ в Община Бургас бе привлечен като експерт в екипа на проекта, което допринесе за съкращаване на пътя за комуникация на ИА с общинските власти. С реализираната информационна кампания населението на общините, в които са базирани локалните подразделения на ИА – Бургас, Айтос, Средец и Българово, бе запознато със значимостта на опазването на орнитологичното разнообразие в региона. Лекции и тематични уроци бяха проведени в 10 училища в региона. Тези дейности допринесоха за подобряване на обществената осведоменост за проблема и формиране сред местата общност на отношение на нетолерантност към бракониерството. ИА установи комуникация с местните власти и представи себе си като надежден партньор в проследяването и предотвратяването на бракониерски набези. Проектът допринесе за увеличаване на членската маса на ИА и за привличането на доброволци за природозащитната кауза.

Сдружение „Възможности без граници“, гр. София