Бедността сред нас – развитие на социалните услуги

Изхождайки от позицията, че бедността е посегателство над човешкото достойнство и нару­шаване на основните човешки права, „Каритас България“ на­прави проучване на нуждите на бедните и уязвими хора. Регио­нални координатори на „Кари­тас“ проведоха специализирани интервюта с 84 представители на „Каритас“, на Католическата църква, на държавни институ­ции и на други неправителстве­ни организации, които еже­дневно полагат грижи за повече от 1500 хора в уязвимо положение. Сред тях имаше възраст­ни хора, деца и младежи в риск, хора, зависими от психоактив­ни вещества, самотни родители, бежанци и бездомни хора.

Изводите от направеното про­учване бяха представени и обсъдени на специ­ално организирани кръгли маси, проведени в 5 града в страната. На тях присъстваха представи­тели  на държавни институции, на местни власти, на Католиче­ската църква, на „Каритас“ и на други неправителствени орга­низации.

Основната цел беше да се направи проучване на бедността, базирано на опита ни в помощ на  бедните и на разбирането за бедността през техния поглед. Също така да се създаде иновативна методология, която има устойчиво приложение и в бъдеще. Каритас да надгради мрежата си, като засилим капацитета си и по-добре се застъпваме за хората в нужда на регионално и национално ниво.

Конкретните цели бяха изработване на методология за проучване и наблюдение на бедността у нас от гледна точка на хората в нужда; надграждане на мрежата ни в страната за проучване на бедността на база ежедневните контакти на социалните работници; събиране на информация и създаване на база данни от гледна точка на хората в нужда; създаване на Позиция за борбата с бедността сред нас за развитие на социалните услуги.

 

Изпълнителна агенция

Каритас България,

адрес: гр.София,

ул. Оборище №9;

телефон 02 9441858;

факс 02 9461133;

е-mail: caritas@caritas.bg

www.caritas.bg

Ръководител проект – Емануил Паташев

Създадохме методология за проучване на бедността, която ще използваме в бъдеще и за други изследвания. Тя е инструмент за осъществяване на постоянно наблюдение на бедността. Имаме софтуер за обработка и анализ на първичните данни. Разполагаме с  по-силна и разширена мрежа на Каритас. Разширихме мрежата за наблюдение и проучване на бедността и създадохме База данни с информация за бедността в страната през погледа на хората в нужда. Проведохме 5 Регионални кръгли маси с участие на специалисти и експерти. Там бе обсъдена Позицията за бедността с препоръки и мерки за намаляване на бедността с фокус върху уязвимите групи – стари хора, семейства на деца в риск, хора с увреждания за конкретния регион. Накрая проведохме Национална кръгла маса, където   представихме изданието „Бедността сред нас”  с Национални препоръки за борба с бедността. Изданието може да се види тук: http://caritas.bg/bg/what-we-do/documents/documents/item/3846-bednostta-sred-nas

 

Няколко цитата от участниците в проведеното проучване:

 „И солидарността е свързана с възпитанието и главно с духовните ценности. Говорим за бедност, но духовната бедност е най-страшна, защото тя убива човека и всички около него. Ако се грижим един за друг ще оцелеем, иначе нямаме шанс“ – служител в Център за домашни грижи на Каритас София

 Има дискриминация по възраст също – при нас идват хора които са останали без работа на 50 и нямат шанс да бъдат наети. Причина е и ниския образователен статус. Нямат желание или пари да учат пък и мотивация. Защо да учат, не виждат смисъл.“служител в Социален Център за самотни майки „Рождество Христово”.

 Смятам, че непълното семейство, когато например бащата работи в чужбина и си идва в годината веднъж или два пъти, е сериозна причина за криза в семейството. Не само финансова, но и духовна...“ – монах, който се грижи за Социална кухня „Св. Антон” към енория „Св.Франциск от Асизи”.