Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система

Системата за дуално образование и обучение обединява усилията на публичния и частния сектор, за да могат младите хора да получат добро образование и трудови умения.

Съчетаването на теоритичните знания от училището с обучение в предприятието гарантира подготовката на квалифицирани работници, от които бизнесът се нуждае. Реформата на професионалното образование предоставя по-добри перспективи за младите и допринася за намаляването на младежката безработица в България.

Въвеждането на принципите на дуалното образование в България се осъществява в партньорство с Швейцария. Реформирането на българската система за професионално образование е и изискване на ЕС, където дуалният подход в професионалното образование е важен инструмент за справяне с младежката безработица.

Пазарно ориентираните бизнеси и производства, чийто брой непрекъснато расте, изискват от държавата реформа на образователната система, която да отговори на нуждата им от добре образована, способна и надеждна работна ръка.

Целта на проекта е да се създаде устойчива българска система на професионално образование, в която професионалното образование е тясно свързано с изискванията на бизнеса. Това е визия, в която професионалните училища генерират компетентна, знаеща и висококвалифицирана работна сила, отговаряща на непосредствените нужди на пазара на труда. В рамките на тази визия на бизнеса се гледа като на отговорен партньор на учебните заведения, мотивиран да инвестира в бъдещите кадри и да си сътрудничи с държавните и местните власти.

Основните цели на проекта ДОМИНО са създаване на успешен модел и изграждане на капацитет за прилагане на дуалното ПОО в България. За тяхното постигане в проекта са заложени следните дейности:

 • разработване и въвеждане в училища и фирми нови учебни планове за дуалната система на обучение;
 • обучение на учители и наставници;
 • прилагане на модела в други български професионални училища.

Участието на всички заинтересовани страни в навлизането на дуалната система в българското образование – държавни институции, частни фирми, браншови и бизнес организации, местни власти и неправителствения сектор –  са координирани от специален Форум за дуално образование. В равнопоставен диалог и с консенсус те взимат решения за принципите и политиките за дуално професионално образование.

Форумът се организира съвместно от екипа на ДОМИНО и Българо-швейцарската търговска камара. Чрез него се подпомага успешната реформа на системата на българското професионално образование, като се използва добрият опит и резултатите от проекта ДОМИНО.

Форумът се стреми да осигури обмен на опит между заинтересованите страни и консенсус по основните параметри на средното професионално образование.

 

 

Изпълнителна агенция

Г-жа Петя Евтимова

Ръководител на екипа за управление на проекта

Бул. "Княз Дондуков" 2А, стая 520

София 1000

България

Тел. +359 2 9217 520

Мобилен: +359 889 900 108

Е-мейл: p.evtimova@mon.bg

Интернет сайт на проект ДОМИНО: http://dominoproject.bg/

Facebook страницата на проект ДОМИНО: https://www.facebook.com/swissdualeducationbulgaria

 

 • 32 Училища включени в дуалното обучение;
 • 88 Паралелки за дуално обучение;
 • 170 български и чуждестранни фирими, участващи в дуалното образование;
 • 1600 ученици;
 • 112 обучени учители;
 • 25 експерти по дуално обучение;
 • 199 наставници;
 • Изготвено "Практическо ръководство за дуалното образование", което обобщава натрупания опит по българо-швейцарския проект, както и по  останалите пилотни проекти за дуалното обучение, изпълнявани в страната.

   

 

 

 

 

 

Министерство на образованието и науката

Дирекция "Професионално образование"

 

Българо-швейцарска търговска камара (БШТК)

Васил Радойновски, ръководител на Секретариата

тел .: +359 884 320 507

Е-мейл: office@bscc.bg

www.bscc.bg

 

Швейцарски федерален институт за професионално образование и обучение (SFIVET)

http://www.sfivet.swiss/