Домашни грижи за независим и достоен живот

Опитът от другите европейски държави показва, че част от решаването на въпросите, свързани с демографското състояние на нашата страна, изисква оптимизиране на човешките и финансови ресурси при обгрижването на възрастните хора. В повечето случаи това са хора с хронични заболявания и трайни увреждания, останали сами в своите домове. Домашните грижи, предоставяни в рамките на проекта, не са просто механичен сбор от медицински грижи и социални услуги, а представляват един нов подход, позволяващ въпреки болестите и другите несгоди, човек да остарее достойно в собствения си дом – там където са концентрирани спомените от целия му живот! Важен елемент за постигане на положителни резултати е изграждането на обща платформа на взаимодействие между отделните участници в тези процеси, каквито са общините, личните лекари, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, пациентските и други неправителствени организации.

За утвърждаването на този модел и устойчиво предоставяне на новия вид услуги в бъдеще, проектът си поставя следните основни цели:

 • адаптиране на нормативната база;
 • разработване на единни национални стандарти за качество на медицинските грижи и социалните услуги в домашна среда;
 • разработване на единни програми за обучение на медицински сестри и домашни помощници/социални асистенти;
 • остойностяване на предоставяните услуги и изработване на устойчиви механизми за тяхното финансиране;
 • апробиране на модела за интегрирани медико-социални услуги в домашна среда чрез изграждане на четири центъра „Домашни грижи“ в четири общини на област Враца;
 • Активно включване на ромската общност в предоставянето на домашни грижи – като част от екипите на Центровете „Домашни грижи“ и като бенефициенти.

 

 

Изпълнителна агенция

Български Червен кръст

Ръководител на проекта – д-р Надежда Тодоровска

Бул. „Джеймс Баучер“ 76

1407 София

Тел.: + 359 2 8164 708

E-mail: n.todorovska@redcross.bg

Webpage: http://www.redcross.bg

www.home-care.bg 

 • Постигната първа законодателна уредба на интегрираните здравни грижи и социални услуги в домашна среда в Закона за здравето /Септ., 2015/;
 • Изградени четири Центъра “Домашни грижи“ в област Враца /Враца, Криводол, Бяла Слатина и Оряхово/ и редовно предоставяне на професионални здравно-социални услуги на 430 възрастни хора с хронични заболявания и увреждания /повече от 700 от началото на проекта/;
 • Създадени 50 работни места в област Враца – 33 домашни помощници и 17 медицински сестри обучени и назначени в четирите центъра;
 • Активно включване на ромската общност в процеса на предоставяне на услугите – 25 % от персонала и 10 % от бенефициентите са от ромски произход;
 • Изработен специален софтуер за мениджмънт на данните в Центровете „Домашни грижи“;
 • Повишена информираност относно услугата на национално и местно ниво;
 • Направен анализ на стойността и ефективността на услугата „домашни грижи“;
 • Изработени нови държавно-образователни изисквания за професията „Социален асистент“ /приети от НАПОО през м. ноември, 2015 г./.

Швейцарски Червен кръст

Г-жа Кристине Ручман – програмен координатор

Дирекция „Международно сътрудничество“

Werkstrasse 18, CH-3084 Wabern

тел.: +41 31 387 74 18

E-mail: christine.rutschmann@redcross.ch

Web: www.redcross.ch

 

Министерство на здравеопазването

Г-жа Галина Добрева – мл. експерт

Дирекция „Международни проекти“

тел.: + 359 2 9301 243;

E-mail: gdobreva@mh.government.bg

 

Министерство на труда и социалната политика

Людмил Димитров

Държ. експерт в дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социални помощи“

 Тел.: + 359 882 82 54 68;

E-mail: ldimitrov@mlsp.government.bg