Условия за ползване

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на Българо-Швейцарска програма за сътрудничество. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта.

II. Oсновни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на Българо-Швейцарска програма за сътрудничество.

"УСЛУГА/и" на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

IV. Конфиденциалност

Българо-Швейцарската програма за сътрудничество се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация

Българо-Швейцарска програма за сътрудничество може да използва събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта за целите на вътрешни статистики.

V. Ограничаване на отговорността

Българо-Швейцарската програма за сътрудничество прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Българо-Швейцарската програма за сътрудничество не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Българо-Швейцарската програма за сътрудничество не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Българо-Швейцарската програма за сътрудничество има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Промени

Българо-Швейцарската програма за сътрудничество си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.