Опасни отпадъци от бита

Голям процент от изхвърляните битови отпадъци от домакинствата, ако са правилно третирани не представляват опасност за здравето на човека и обкръжаващата го среда. Има обаче един процент битови отпадъци, в чийто състав, количество или свойства се намират вещества, които носят опасност на човека и природата и те са наричат опасни отпадъци. Ако не бъдат обезвредени могат сериозно да замърсят природата и да застрашат човешкото здраве.

Българо-швейцарско сътрудничество в управлението на отпадъците: полезно за хората и добро за природата

10 Септември 2020

България и Швейцария реализираха успешно два от най-големите проекти на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, насочени към подобряване на управлението на отпадъците в България. Те достигнаха до стотици общини и хиляди хора и допринесоха за опазването на околната среда и човешкото здраве.

Наскоро Швейцария официално одобри докладите за завършване на петгодишните проекти: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” и „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“. Те бяха изпълнени от българското Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в периода април 2015 - декември 2019 г.

„Околна среда и инфраструктура“ и „Опазване на природата и биологичното разнообразие“ са ключови области, в които Швейцария подкрепя усилията на България като част от нейния принос за намаляване на икономическите и социалните различия в разширения Европейски съюз. Фокусирани върху отпадъците, проектите оказват значително въздействие по два различни, но еднакво важни за България въпроса: решаване на дългогодишния проблем с излезлите от употреба пестициди и материали за растителна защита и пилотиране на ефективен модел за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Българските общини са преки бенефициенти на постиженията на тези проекти.

Двата проекта, взети заедно, представляват над 1/3 от общата сума от 76 милиона швейцарски франка, ангажирани по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Освен финансовата страна, човешкото измерение на двата проекта е още по-високо, достигайки до над 2 милиона души в близо 70 общини в цялата страна, които сега живеят в по-добра и по-чиста среда.

Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства

01.04.2015 - 07.12.2019

  • Пет български общини - Съединение, Шумен, Левски, Разград и Созопол - стартираха екологосъобразно и удобно за гражданите разделно събиране на опасни битови отпадъци (градински химикали и остарели лекарства, остатъчни бои, отработено масло от автомобили, почистващи химикали, живачни термометри и др.). Те започнаха експлоатацията на специализирани съоръжения, където разделно събраните отпадъци се съхраняват временно, преди да бъдат изпратени за окончателно обезвреждане в оторизирани съоръжения.
  • Пилотният за България модел за разделно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци обхваща 5-те общини, където се намират пилотните центрове. Чрез мобилно събиране техните услуги са разширени и до съседните общини, където 12 специализирани превозни средства събират опасните отпадъци и в отдалечените населени места. Персоналът, който управлява пунктовете за събиране и превозните средства е професионално обучен, за да се гарантира, че събирането и съхранението се извършват в съответствие с всички разпоредби за опазване на здравето и безопасността на хората.
  • Природосъобразното, разделно събиране на опасните битови отпадъци в 23 общини (Съединение, Шумен, Левски, Созопол и Разград, включително 18 сателитни общини) е подобрено. Над 329 925 граждани са обхванати от система за разделно събиране на опасни битови отпадъци.
  • В подкрепа на политиките, свързани с разделното събиране на битови отпадъци на местно и национално ниво, проектът финансира и извършването на анализ на морфологичния състав на отпадъците от домакинствата в страната. В рамките на този анализ са разработени отделни доклади, предоставящи информация за различни видове и количества отпадъци, събрани във всяка българска община, както и на национално ниво. Докладите са изпратени от Изпълнителната агенция по проекта до всички 265 общини. Докладите са достъпни и на страницата на БШПС (https://swiss-contribution.bg/documents/dokladi) и (https://bit.ly/338XTAo). Освен това, „Ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци в България като част от потока на битови отпадъци“ (https://swiss-contribution.bg/documents/drugi) и „Технически спецификации за изработване на електронна система съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006“ бяха разработени и приети от Министерството на околната среда и водите в рамките на проекта.
  • Петте пилотни центъра служат като успешни примери за останалите общини. МОСВ (https://www.moew.government.bg/) и ПУДООС (http://pudoos.bg/) ще използват опита и информацията от проекта за развитие на политиките за разделно събиране и обезвреждане на опасните битови отпадъци в България.
  • Предвиденото швейцарско съфинансиране за проекта беше 7 499 776 швейцарски франка, от които 5 096 954 швейцарски франка (или 68%) са били легитимно изразходвани.