Обезвреждане на пестициди

Проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ се изпълнява по приоритетна ос 2 „Околна среда и инфраструктура“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз. Рамковото споразумение между правителствата на Република България и Федералния Съвет на Конфедерация Швейцария е подписано на 7 септември 2010 година, и е влязло в сила от 25 октомври 2010 г. Договорът за изпълнението на проекта е подписан на 21 април 2015 г. Целите на проекта са осигуряването на екологосъобразно обезвреждане на 4 388 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита в 215 склада за съхранение на територията на цялата страна. Изпълнителна агенция по проекта е Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Дейностите, включени в проекта са:

  • Преопаковане на пестициди с изтекъл срок на годност;
  • Транспортиране на пестицидите с изтекъл срок на годност;
  • Крайно обезвреждане на негодните за употреба пестициди с изтекъл срок на годност;
  • Саниране (почистване) на складовете.

Българо-швейцарско сътрудничество в управлението на отпадъците: полезно за хората и добро за природата

10 Септември 2020

България и Швейцария реализираха успешно два от най-големите проекти на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, насочени към подобряване на управлението на отпадъците в България. Те достигнаха до стотици общини и хиляди хора и допринесоха за опазването на околната среда и човешкото здраве.

Наскоро Швейцария официално одобри докладите за завършване на петгодишните проекти: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” и „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“. Те бяха изпълнени от българското Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в периода април 2015 - декември 2019 г.

„Околна среда и инфраструктура“ и „Опазване на природата и биологичното разнообразие“ са ключови области, в които Швейцария подкрепя усилията на България като част от нейния принос за намаляване на икономическите и социалните различия в разширения Европейски съюз. Фокусирани върху отпадъците, проектите оказват значително въздействие по два различни, но еднакво важни за България въпроса: решаване на дългогодишния проблем с излезлите от употреба пестициди и материали за растителна защита и пилотиране на ефективен модел за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Българските общини са преки бенефициенти на постиженията на тези проекти.

Двата проекта, взети заедно, представляват над 1/3 от общата сума от 76 милиона швейцарски франка, ангажирани по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Освен финансовата страна, човешкото измерение на двата проекта е още по-високо, достигайки до над 2 милиона души в близо 70 общини в цялата страна, които сега живеят в по-добра и по-чиста среда.

Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност

21.4.2015 – 7.12.2019

  • Още през 2013 г. предпроектно проучване определи като приоритетни 215 склада съхраняващи приблизително 4’400 тона излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита, останали след кооперациите от преди 90-те години
  • 3 782 тона (или повече от 85% от планираните количества) пестициди и други опасни продукти бяха безопасно преопаковани, транспортирани и обезвредени в лицензирани съоръжения в Швейцария, Франция, Германия и други страни от ЕС. Поради откритите големи количества пестициди, 67 склада (31%) от всички 215 предвидени първоначално бяха почистени в съответствие с високите стандарти за качество и изискванията, наложени от проекта.
  • Повече от 1,6 милиона души в 50 български общини живеят в по-здравословна среда и възможностите за икономически растеж в тези области са се увеличили.
  • Българските власти изпълняват ангажиментите си да премахнат и останалите след приключването на проекта отпадъци. Експертна оценка определя, че приблизително 3588 тона излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита остават в 231 склада разпръснати из цяла България.
  • Делът на швейцарското съфинансиране достигна 14 361 790 швейцарски франка от допустимите в рамките на проекта разходи. Това са 72% от първоначално определеното швейцарско финансиране за проекта.