Методическа покрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България

Проектът цели да насърчи възлагането на зелени обществени поръчки в страната, в съответствие с подхода на приложимите директиви в областта (респ. на националното законодателство) за използване на критерия „икономически най-изгодната оферта“ като водещ принцип. Целта е да се разясни потенциала на зелените поръчки и да се обясни как те могат да се използват като полезен инструмент за реализиране на мерките на държавата с екологична насоченост, вкл. чрез постигане на по-висока енергийна ефективност и насърчаване на технологии с най-ниско вредно влияние върху околната среда.

Предвидени са дейности за налагане на трайна практика за включване на зелени критерии в процедурите за обществени поръчки и изграждане на необходимата професионална мотивация за възлагане на „зелени“ поръчки (за   възложителите) и предлагане на еко-продукти (за бизнеса) чрез:

 • Изготвяне на практически инструментариум /практическо помагало/ за всички заинтересовани лица, съдържащ селектирани продуктови групи; зелени критерии за тях, практически съвети за прилагането им в хода на възлагателния процес и др. полезна информация;
 • Специализирани тематични обучения за широк кръг лица: управляващи органи на оперативни програми; представители на централната и местната власт; бизнеса и неправителствените организации и популяризиране чрез различни комуникационни канали на зелените поръчки.

Очакванията във връзка с изпълнението на проекта са за оказване на положително въздействие върху цялата система на обществените поръчки в страната, както и за развитие на конкурентоспособността на българската икономика.

Обща цел на проекта:

 „Създаване на условия за реализиране на последователна и целенасочена политика в областта на “зелените” обществени поръчки и стимулиране на частния сектор за предлагане на продукти и услуги с екологичен характер“.

Специфични цели на  проекта:

 1. Създаване на предпоставки за системно и устойчиво развитие на "зелените" обществени поръчки в страната, чрез изграждане на приложим цялостен модел за „зелено“ възлагане и определяне на минимум 10 подходящи продуктови групи.
 2. Повишаване на информираността относно добрите практики за опазване на околната среда при възлагането на обществените поръчки, насърчаване на тяхното прилагане от страна на възложителите и представителите на бизнеса, както и укрепване на административния капацитет (включително изграден експертен пул в рамките на АОП).

 

Изпълнителна агенция

Агенция по обществени поръчки

Ръководител на проекта:

- г-жа Миглена Павлова, изпълнителен директор на АОП

Гр. София 1000

Ул. „Леге“ № 4

Тел. 02/9859 71 50;

Факс: 02/9859 71 52

Основните резултатите по проекта са свързани с:

 • Проучване и прогнозиране на потенциала на националния пазар за „зелени“ обществени поръчки;
 • Дефиниране на продуктиви групи, които са подходящи за възлагане на „зелени“ поръчки;
 • Изготвяне на практическо помагало;
 • Осъществени контакти и обмяна на опит с организации, които имат практика с възлагането на зелени поръчки;
 • Реализиране на 8 специализирани обучения с обучени мин. 240 лица;

Към настоящия момент e налице:

 • Договор от 10.05.2016 г за  извършване на устни  и писмени преводачески услуги  по проекта:

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/proceduri/2016/Prevodi/DOGOVOR_10-05-2016_ZA_PORTALA.pdf

 • Договор от 27.06.2016 г. за изработка и доставка на рекламни материали по проекта:

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/proceduri/2016/Materiali/Dogovor_9052247.pdf

 • Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и логистично осигуряване на три информационни събития, осем обучителни мероприятия и пет работни посещения".
 • Получено предварително одобрение ("non objection") от швейцарска страна на проекта на документация с предмет "Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на "зелени" обществени поръчки и изготвяне на практическо помагало за тяхното възлагане"; Предстоящо обявяване на обществена поръчка - края на месец август/началото на месец септември 2017 г.

До настоящия момент не е извършвана оценка на проекта.

Проектът се изпълнява от Агенция по обществени поръчки без партньори.