Тематичен фонд Подкрепа за социалното включване на роми и други уязвими групи

Програма ЗОВ се изпълнява в периода 2013 - 2019 година. Общо 15 общини в шест големи района (Бургас, Монтана, Пловдив, Русе, Сливен, Шумен) изпълняват съвместно с партньори (училища, детски градини, здравни центрове, НПО и др.) интегрирани проекти, свързани с: 1) намаляването на броя на ромските деца, които не ходят или отпадат от детска градина, предучилищните занимания и началното училище; 2) работа с родители, психолози, учители и медиатори по ромското включване; 3) първична и репродуктивна здравна помощ за ромската общност, семейно планиране и здравна профилактика; 4) културни събития, подпомагащи интеграцията на ромите.

Всички дейности са много конкретни, практични и насочени директно към роми и други уязвими групи. Целта е да се подобри качеството на средата, да има реална интеграция в ранните детски години, да се повиши качеството на медицинските прегледи и да се наблегне на превенцията. Разбирането е, че социалното приобщаване на ромите започва с децата в най-ранна възраст, а семействата са ключово важни за пълното интегриране на малцинствата.

Мисията на екипа е да направи ЗОВ устойчива програма. Затова работи с държавни и общински власти, които да приемат програмата като своя и да продължат да я финансират и подкрепят и след приключването й през 2019.

Изпълнението на дейностите по Програма ЗОВ се координира от Звено за управление на Програмата, базирано в Министерството на труда и социалната политика. Към Програмата са ангажирани експерти по социално включване, образование, обществени поръчки, здравна профилактика, инфраструктура и др. На местно ниво проектите се изпълняват от общините в партньорство с детски градини, училища, здравни центрове, отдели на местни университети, както и организации на гражданското общество. Във всяка община по проекта работи местен екип. Здравни и образователни медиатори работят с ромските общности по кварталите.

 

Контакти:

Ирина Файон
Ръководител на Програма ЗОВ

Министерство на труда и социалната политика

ул. „Триадица“ №2

София 1051

България

e-mail: irina.faion@mlsp.government.bg
Телефон: +359 2 8119 473
Факс: +359 2 988 44 05

Сайт на Програмата: http://zovprogramme.bg/bg

ФБ: https://www.facebook.com/ZOVProgramme/

 • 14 Построени / обновени училища, детски градини и здравни центрове;
 • 43 образователни и здравни медиатори;
 • 4347 новопостъпили деца в детски градини и начални училища, обхванати в извънкласни занимания;
 • 552 обучени и новоназначене учители;
 • 6242 обхванати от медицински прегледи и консултации.

 

 

Финален доклад се очаква през месец април 2019 г.

 • Министерство на труда и социалната политика;
 • Министерство на здравеопазването;
 • Министерство на образованието и науката;
 • Община Монтана;
 • Община Русе;
 • Община Шумен;
 • Община Сливен;
 • Община Бургас;
 • Община Пловдив;