Завръщане и реинтеграция на жертви на трафик на хора

Проектът е изпълняван от Мисията на Международната организация по миграция в България (МОМ България) и подкрепя правителството на Р България в нейните усилия за борба с трафика на хора чрез укрепване на капацитета на българските заинтересовани страни, за осигуряване на защита и реинтеграционна помощ на жертви на трафик и свидетели на трафик на хора и осигуряване на безопасното им и достойно връщане в страната си на произход както и достъп до услугите за реинтеграция. Благодарение на проекта МОМ България ще предостави на идентифицираните жертви на трафик индивидуална помощ за реинтегрирация и консултиране, насочване и подпомагане (вкл. медицинско и социално).

Като страна на произход, транзит и страна дестинация на трафик на хора България е изправена пред голямо предизвикателство относно идентифицирането на жертвите и прилагането на ефективни стратегии за борба с трафика на хора. Това изисква справяне с различни форми и механизми на трафик, както и с различни националности на трафикирани лица, включително техните различни социално-културните особености и правно положение.

Проектът на МОМ ще подпомогне правителството на България в неговите усилия за справяне с трафика на хора чрез постигането на две специфични цели:

  • Директно подпомагане на жертви на трафик чрез предоставяне на асистирано доброволно завръщане и осигуряване на устойчива реинтеграция
  • Подобряване на капацитета на българските власти за идентификация и защита на жертвите на трафик

Първата е в отговор на непосредствените нужди на жертвите на трафик, докато втората има за цел да подготви страната за удовлетворяване  на нуждите и защита на свидетелите и жертвите на трафик на хора в средносрочен и дългосрочен план.

Проекта подпомага както български граждани идентифицирани като жертви на трафик така и чужди граждани идентифицирани на територията на Р България.

 

Изпълнителна агенция

Мисия на Международна Организация в България (МОМ)

Ул. Цар Асен №77, гр. София, България

Тел. 02 93 94 774;  Факс : +359 2 93 94 788;

Уеб адрес: www.iom.bg

 

Ръководител на проекта: Радослав Стаменков

Ел. поща: rstamenkov@iom.int

В рамките на изпълнението на проекта МОМ България ще подмогне 90 жертви на трафик чрез предоставяне на консултации, помощ преди заминаването, психологическа и социална подкрепа, помощ при завръщане (връщане от страна на дестинация до страна на произход, включително финансова подкрепа за пътуването) и ще предостави индивидуална реинтеграция (джобни пари, реинтеграция помощ, медицинско / социално подпомагане, професионално обучение).

Също така за целите на проекта ще функционират телефонна гореща линия (и електронна поща), на която ще се предоставя информация, консултации и подкрепа за жертвите на трафик, както и на уязвими лица, потенциални жертви на трафик.

Protection and assistance will be provided to victims of trafficking and VoT who are also witnesses and long-term support will be provided for sustainable reintegration of victims of trafficking.

Предвидена е и защита и помощ и за жертвите на трафик, които също са свидетели и на които ще бъде предоставяна, дългосрочна подкрепа за устойчива реинтеграция.

В резултат на интензивни и всеобхватни дейности за борба с трафик и съвместното сътрудничество на МОМ с широк кръг от партньори за първата половина на изпълнението на проекта на МОМ България подпомага и асистира на повече от 60 жертви на трафик. Броят на върнатите жертви по проекта е 36, а реинтегрираните жертви в България са 15.

1.  Мисията на Международна Организация по Миграция в Швейцария

Адрес: Thunstrasse 11 Postfach 216 3000 Bern 6,

Tel:  +41 31 350 82 11, Fax: +41 31 350 82 15

http://www.ch.iom.int/

2. Глобалната мрежа мисии на Международната организация по миграция,  www.iom.int

3. Специалисти по борбата с трафик на хора от мисията на МОМ в Брюксел , http://belgium.iom.int/

 

Българските публични органи:

Министерство на вътрешните работи – Дирекция „Миграция“, Главна Дирекция за борба с организираната престъпност, Главна Дирекция „Гранична полиция“;

Национална комисия за борба с трафика на хора в Р България; Държавна агенция за бежанците;

Фондация Асоциация „Анимус“;

Местни доставчици на услуги и неправителствени организации