Утвърждаване на принципите за спазване правата на човека в полицейската дейност

Специфична цел 1 (SO1): Подобряване на професионалните стандарти на полицейските служители чрез практическо обучение за спазване правата на човека в полицейската дейност

Специфична цел 2 (SO2): Надграждане на съоръженията за обучение по спазване на човешките права при осъществяване на полицейската дейност чрез:

  • реновиране на полигон за симулации;
  • внедряване на съвременни компютърни технологии.

 Цели:

- Противодействие на полицейския произвол, чрез въвеждане на ефективни методи за обучение по спазване на правата на човека при осъществяване на полицейската дейност;
- Изместване на сегашното аудиторно обучение с практически ориентирано обучение;
- Прилагане на европейски стандарти и практики за демократично обучение, на основата на принципите за спазване на правата на човека;
- Придобиване на нови знания и умения в близки до реалните условия.

 

Изпълнителна агенция

Академия на МВР

  1. Разработено, отпечатано и разпространено е ново учебно Помагало за практическо обучение по спазване на правата на човека при осъществяване на полицейската дейност.
  2. Проведено е обучение/специализиран курс за Новото учебно помагало за зачитане правата на човека при осъществяване на полицейската дейност, предназначено за 40 старши полицейски служители от областните дирекции на МВР.
  3. Проведени са  обучения на обучители, за Новото учебно помагало, предназначено за 80 инструктури от всички областни дирекции на МВР.

Полицейска академия в Саватан, Швейцария

https://www.academie-de-police.ch/

 

Главна дирекция „Национална полиция”

http://gdnp.mvr.bg/default.htm