Укрепване закрилата на детето и превенция на детската престъпност

През последните години в България е наблюдаван завишен брой актове на агресия, насилие и престъпления, извършени срещу и /или от деца. Организациитеза закрила на детето са  регистриралии много случаи на насилие над деца, извършено от друго дете – малолетен или непълнолетен, като увеличаването на броя на тези случаи е в училище и на стадиони или спортни съоръжения.

Анализите показват, че в повечето училища, агресията над деца не получава необходимата подкрепа, което често води до увеличаване още повече на насилието. Учители и училищни съветници не са подготвени да се справят с това. В много случаи, репресивни мерки взимат превес над превантивните мерки и в много училища няма създадени училищни програми за превенция на насилието.

С оглед на многобройните случаи на физическо и психическо насилие в образователните институции, Главна дирекция „Национална полиция”, взе решение с подкрепата на Конфедерация Швейцария, да се засилят мерките за  превенция по отношение работата на полицията в училищата, да се създадат и развият нови комуникационна инструменти за повишаване на осведомеността относно младежката престъпност сред ученици, учители, семейства и общности, и да се създаде нова база данни, за регистриране на случаи на детска престъпност.  Ще се реализира и практическо обучение на полицейски инспектори, работещи по линия „Детска престъпност” /оперативни служители от Детските педагогически стаи.

 

Основна цел: Намаляване броя на случаите на детско насилие и детска престъпност

 

Специфични цели:

 

 • Промотиране на институционалното партньорство, обмяната на опит и предаването на знания между Швейцария и България в областта на закрилата на децата и превенцията на детската престъпност.
 • Осъвременяване на обучителната програма на националната полиция „Работа на полицията в училищата”.
 • Разработване на нови информационни/комуникационни инструменти за закрила на децата и превенция на детската престъпност.

Повишаване на административния и оперативния капацитет на Главна дирекция „Национална полиция” за превенция и ответни действия на насилието сред младежта и детската престъпност. 

 

Изпълнителна агенция

Главна дирекция „Национална полиция”

Красимира Чобанова

 

Адрес: гр. София 1715

жк. „Младост”

бул. „Александър Малинов” №1

Служ. телефон: 9828 656

Email: gdnp.bg

 • Предаване на швейцарски знания, добри практики и опит в областта на закрила на децата и превенцията на детската престъпност.
 • Повишена информираност и познания за закрила на децата и превенция на детската престъпност сред българската младеж, учителите, общностите и семействата.  
 • Разработени и действащи нови комуникационни и информационни инструменти за закрила на децата у превенция на детската престъпност (уебсайт + база данни за детската престъпност)
 • Българските полицейски служители от Главна дирекция „Национална полиция” са по-добре оборудвани и обучени за противодействие на детската престъпност и осигуряване на закрила на децата.

От Швейцарска страна:

 • Полицейска академия (Саватан) – водещ партньор и координатор по проекта;
 • Швейцарска агенция за превенция на престъпността (Берн);
 • Международен институт за правата на детето (Сион);
 • Криминален съд за малолетни/непълнолетни (Фрибург);
 • Служба за изследване и анализ на образованието (Женева);
 • Федерална служба за социално осигуряване (Берн);  
 • Координационно звено за противодействие на престъпленията в кибернетичното пространство в Швейцария;
 • Служба за медиация по наказателни дела срещу малолетни/непълнолетни (Фрибург)

 Лице за контакт: Aurelie Magnin

Тел. номер: +41 76 32 47 696

Е-mail: aurelie.magnin@bluewin.ch

 

На национално ниво:   

 • Министерство на образованието, младежта и науката;
 • Върховна касационна прокуратура;
 • Държавна агенция за закрила на детето;
 • Фондация “Център Надя”- НПО;
 • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • Националната комисия за борба с трафика на хора;
 • Агенция за социално подпомагане при Министерство на труда и социалната политика.

 Лице за контакт: Диана Тодорова

Телефон: 02/9828 592

e-mail: dtodorova.150@mvr.bg