Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие

Дейностите са фокусирани върху разработването на нови нормативна рамка, с която не само да се променят правилата, по които се разглеждат дела с участието на деца, но и се въвеждат нови принципи за работа с тях. В рамките на сътрудничеството с швейцарските партньори се предвижда провеждането на обучителни модули за магистрати, с което ще се осигури подобряване на капацитета съдебната система, правоохранителни органи и други съответни специалисти за работа с малолетни и непълнолетни лица. Специални усилия са насочени към очертаване и планиране на инфраструктурата и структурата на съставите за непълнолетни лица в страната и пилотното им създаване в избрани съдилища, включително чрез изграждане на специализирани помещения за изслушване на деца. Проектът отделя специално внимание и за извършване на проучвания и разпространение на най-добри модели, основани на международния опит, във връзка с функционирането на специализираните съдилища за малолетни и непълнолетни.
Основен елемент остава разработването и внедряването на уеб базирана информационна система.

Целите са:

  • да се гарантира правната рамка на системата на правосъдието за детето да бъде в съответствие с международните стандарти;
  • да се подобри капацитетът на служителите от системата на правосъдието и на служителите от право-охранителните органи и други професионалисти, свързани с тази област (социални работници, психолози);
  • да се очертае създаването на състави за дела, по които участват малолетни и непълнолетни в рамките на районните съдилища, както и пилотното им формиране в избрани съдилища, както и пилотни специализирани съдилища за непълнолетни лица.

Друга цел на проекта е да се осигурят съдебни процедури, които защитават интересите на детето. В резултат на дейностите по проекта ще се гарантира, че деца, които влизат в контакт със съдебната система в България като нарушители, жертви или свидетели на престъпление или поради каквито и да било други причини (настойничество/попечителство, наследяване, закрила), ще се третират и ще получават закрила, изисквана от Конвенцията за правата на детето и европейските и международни стандарти в областта на правосъдието за детето.

 

Изпълнителна агенция

Главна дирекция „Национална полиция”

Свилен Трифонов

Адрес: гр. София 1715

жк. „Младост”

бул. „Александър Малинов” №1

Служ. телефон: 9828 656

Email: gdnp.bg

Изцяло е завършен пакет от законодателни промени, който включва изменение на съществуващите Наказателен кодекс и Наказателно-процесуален кодекс, както и проект на нов Закон за отклоняване и възпитателни мерки. Със съдействието на швейцарските партньори са реализирани са обучения за 31 магистрати, полицейски служители, социални работници от пилотните съдилища във Варна, Пловдив и Козлодуй. Към Националния институт по правосъдие са разработени и пилотирани (дистанционен и присъствен) обучителни модули  за магистрати. Допълнително са обучени 28 магистрати съдебните райони на Враца, Плевен и Ямбол. Проведени са експертни обучителни посещения във Франция, Швейцария и участие в Световния конгрес за детско правосъдие в Женева. Изградена е 1 синя стаи във Варна, в която вече са проведени две изслушвания. В процес на изграждане са още 4 в Плевен, Козлодуй, Ямбол и Враца. Одобрено е изграждането на стаи в Разград, Добрич и Смолян. Разработен е Наръчник за работа на пилотните детски специализирани състави, които от момента на създаването си са разгледали брой дела  както следва:

РС-Козлодуй – наказателни дела -11 бр. и граждански – 93 бр.

РС-Варна – наказателни дела – 40 бр. и граждански – 143 бр.

ОС-Варна – наказателни дела – 13 бр. и граждански – 67 бр.

ОС-Пловдив – наказателни дела – 14 бр. и граждански – 58 бр.

Международни партньори - Полицията на Нюшател в Швейцария (с координираща роля за всички дейности, които се провеждат в Швейцария и швейцарските партньори), швейцарските гранични служители на Шенгенското Национално бюро във федералната столица.

Лице да контакт: Алан Судо

Телефон: +41 79 79 66 011

Е-mail: Alain.Saudan@ne.ch

 

Национални партньори - Дирекция „Компютърни и информационни технологии” към Министерството на вътрешните работи, Столична дирекция на вътрешните работи – МВР, , , Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР.

 

Лице за контакт: Диана Тодорова

Телефон: 02/9828 592

e-mail: dtodorova.150@mvr.bg