Противодействие престъпления, свързани с трафик на МПС

В перспектива на присъединяване към Шенгенското споразумение и подписване на Договора от Прюм, България ще засили отговорността си по отношение на сътрудничеството в борбата срещу трафика на моторни превозни средства. Проектът възнамерява да подпомогне България в изпълнение на своето ново задължение, като съдейства за увеличаване на капацитета на полицията при осъществяване на засилено сътрудничество в областта на нелегалния трафик на моторни превозни средства и тяхното разпознаване. Този проект ще се фокусира върху повишаване капацитета на българската полиция и да идентифицират жертви на трафик превозни средства, което ще позволи възможно най-високите проценти на съвпадения по отношение на крадени автомобили, при сравнение с базите данни на ШИС и  SIRENE, както и на Интерпол.

За да се постигне това, българската полиция ще се възползва от това ноу-хау натрупано от швейцарските полицейски сили при работа с автоматизираната система за разпознаване на крадени автомобили, връзката им с ШИС и SIRENE, съществуващите инструкции и стандартните указания  за работа, както и от опита и познанията им  при разкриване на криминални казуси включващи нелегален трафик на моторни превозни средства.

Цели:

-Създаване на добре функционираща цялостна система за видео контрол, свързан с автоматизирано проверка в реално време за разпознаване на откраднати моторни превозни средства и такива предмет на нелегален трафика,  представляващи полицейска оперативно интерес.

-Повишаване на административният капацитет на полицейските служители, работещи в областта на превенцията и борбата срещу престъпления, свързани с трафик на моторни превозни средства

Изпълнителна агенция

Главна дирекция „Национална полиция”

Свилен Трифонов

Адрес: гр. София 1715

жк. „Младост”

бул. „Александър Малинов” №1

Служ. телефон: 9828 656

Email: gdnp.bg

  • Изградена система за автоматично разпознаване (идентификация) на регистрационни табели на МПС, инсталирана в служебни автомобили на МВР.
  • Проведени обучителни семинари за  41 полицейски служители в София, с участие на 2 швейцарски експерти като лектори по теми, свързани с регистрация и пререгистрация на МПС в Швейцария, идентифициране на МПС, обект на трафик, работа с Шенгенската информационна система,  Запознаване с Швейцарското законодателство и прилаганите процедури за противодействие и справяне с престъпленията с МПС, законови проблеми, свързани с доказването на престъпления с МПС в Швейцария – релевантен опит и добри практики, застрахователни измами с МПС, рент-а-кар и лизингови измами.
  • Проведено учебно посещение в Швейцария на 6 български експерти за споделяне на опит и добри европейски практики.

Международни партньори - Полицията на Нюшател в Швейцария (с координираща роля за всички дейности, които се провеждат в Швейцария и швейцарските партньори), швейцарските гранични служители на Шенгенското Национално бюро във федералната столица.

Лице да контакт: Алан Судо

Телефон: +41 79 79 66 011

Е-mail: Alain.Saudan@ne.ch

Национални партньори - Дирекция „Компютърни и информационни технологии” към Министерството на вътрешните работи, Столична дирекция на вътрешните работи – МВР, , , Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР.

Лице за контакт: Диана Тодорова

Телефон: 02/9828 592

e-mail: dtodorova.150@mvr.bg