Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда

Проектът цели да се подобри наказателното преследване на престъпления против околната среда: замърсяване на водата, почвата, въздуха, бракониерство, унищожаване и увреждане на биоразнообразието, защитените територии и зони, и други. Разследванията на тези престъпления изискват специализирани, а не само юридически познания, както и специфична тактика при разследването.

Експертна група от 8 прокурори беше сформирана и обучена в серия от семинари и учебни посещения от специалисти на МОСВ, ИАГ, и неправителствени организации, професори по право на околната среда и наказателно право, чуждестранни прокурори и специализирани полицейски служители. От своя страна тази експертна група взе активно участие в анализа на родната практика по престъпления срещу околната среда, и в разработването на помагалото за разследване и наказателно преследване на тези престъпления, както и в обученията на прокурорската мрежа, създадена по проекта, за разследване и наказателно преследване на престъпления против околната среда. Мрежата се състои от 58 прокурори от цялата страна. Те взеха участие в 4 обучения и една конференция, посветени на наказателното преследване на престъпленията против околната среда. На експертната група от прокурори се разчита да продължат да подкрепят специализираната прокурорска мрежа, както и АПБ, в тази област.

Повече информация на http://ecocrime.bg  

 

Изпълнителна агенция

Асоциация на прокурорите в България

Ръководител на проекта: Камен Михов / Виктор Тарчев

Адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 34

E-mail: apb@prb.bg

http://apb.prb.bg/

В рамките на проекта беше създадена национална мрежа от 58 обучени, добре информирани и подготвени прокурори по наказателно преследване на престъпления против околната среда. Действа експертна прокурорска група към АПБ, специализарана в тази област. Публикувано е и е разпространено до всички прокурори в България и до други магистрати помагало за разследване и наказателно преследване на тези престъпленията (може да бъде изтеглено тук http://ecocrime.bg/media/kunena/attachments/519/h5170489.pdf). Изготвен е анализ на нормативната уредба в тази област и са формулирани конкретни предложения за усъвършенстването ѝ с оглед по-успешното преследване на тези престъпления. Бяха създадени успешни партньорства с неправителствени организации и държавни институции за развитие на по-успешно наказателно преследване на престъпленията против околната среда. Беше създадена стратегия за организационното развитие на АПБ, засягаща и дейността на организацията по въпросите на опазването на околната среда. Беше подкрепен административният и проектен капацитет на организацията, включително и чрез обучение за разработване и управление на проекти.  

Прокуратура на Република България, http://www.prb.bg

Министерство на околната среда и водите, http://www.moew.government.bg/

Изпълнителна агенция по горите, http://iag.bg