Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите. Наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност

Целта на проекта е да увеличи капацитета и ефективността на прокуратурата в наказателното преследване на международната организирана престъпност. Работи се паралелно в 5 направления, имащи отношение към тази цел: управленски капацитет в прокуратурата, техническа обезпеченост за самостоятелно водене на разследване по горещи следи, проследяване на активи, придобити от престъпна дейност, разследване и наказателно преследване на международната престъпност чрез съвместни екипи за разследване с други страни и в частност с Швейцария и ефективната правна защита на жертвите на трафик и успешното преследване на това престъпление. Дейностите по проекта включват: анализ на нормативната уредба и наказателната практика, обучения, дискусии, подготовка на наръчници, обмяна на опит, установяване на механизми и процедури за междуинституционално сътрудничество, включително на международно ниво. Сътрудничеството с Швейцария включва участие на техни експерти в обсъжданията и обученията в България, провеждане на учебни и работни посещения в Швейцария, подготовка и подписване на споразумения за сътрудничество между ПРБ, Федералната прокуратура на Швейцария и Федералната служба на Швейцария по правосъдие.

http://www.prb.bg/bg/news/proekti/povishavane-na-integriteta-i-motivaciyata-na-proku/

http://www.prb.bg/bg/news/aktualno/predstavyane-na-proektapovishavane-na-integriteta-/

Конкретните цели на проекта са:

  • да доразвие капацитета на ПРБ за създаване и използване на съвместни екипи за разследване с други страни и в частност с Швейцария за разследване и наказателно преследване на международната престъпност;
  • да осигури технически средства и умения за самостоятелно прокурорско разследване по горещи следи;
  • да увеличи управленския капацитет, лидерските качества и мотивацията на прокурорите в ПРБ;
  • да увеличи капацитета на ПРБ за проследяване на активи, придобити от престъпна дейност, както в България, така и в чужбина, и задълбочи взаимодействието с Швейцария в тази област;
  • да направи по-ефективно разследването и наказателното преследване на трафика на хора.

Изпълнителна агенция 

Прокуратура на Република България

Ръководител на проекта: г-жа Даниела Попова, административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура

Адрес: 1505 София, ул. „Черковна“ №90

Телефон: +359 2 9219294

http://www.prb.bg/en/

Към настоящия момент 48 административни ръководители (ръководителите на най-големите прокуратури в България) са обучени в подкрепа на лидерските и управленските им умения с акцент в следните области: управление на човешките ресурси, управление на бюджета и възлагането на обществени поръчки, управление на партньорства и сътрудничество с институции, връзки с медиите и протокол.

- Беше закупено съвременно оборудване за  Оперативния дежурен център в Националната следствена служба към ПРБ и бяха обучени служителите на центъра за правилното му използване. Оборудването включва комплекти за огледи на местопроизшествия, за изземване на биологични следи и на следи от стъпки и автомобилни гуми, за определяне на траекторията на изстрели, тестери за идентификация на наркотици, модерна видео- и фототехника и др. Това специализирано техническо и експертно-криминалистично оборудване ще даде възможност прокуратурата да прави бързи, самостоятелни и независими разследвания по горещи следи на тежки престъпления или инциденти, непосредствено след получаване на сигнал за извършено престъпление.

http://www.prb.bg/bg/news/aktualno/prokuraturata-na-republika-blgariya-otkriva-operat/

http://www.prb.bg/bg/news/aktualno/prokuraturata-na-republika-blgariya-otkri-operativ/

Базелски институт за управление (Basel Institute on Governance): https://www.baselgovernance.org/ ;

Федерална прокуратура на Швейцария (Office of the Attorney General of Switzerland): http://www.bundesanwaltschaft.ch/index.html?lang=en 

Федерална служба на Швейцария по правосъдие (Federal Office of Justice of Switzerland): https://www.bj.admin.ch/content/bj/en/home.html 

Национална комисия за борба с трафика на хора: http://antitraffic.government.bg  

Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция”: http://www.nsgp.mvr.bg/default.htm 

Държавна агенция за национална сигурност: www.dans.bg 

Международна организация по миграция – България: http://www.iom.bg/ 

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество: http://www.ciaf.government.bg/ 

Национална агенция за приходите: http://www.nap.bg 

Фондация за развитие на правосъдието: www.justicedevelopment.org 

Национален институт на правосъдието: http://www.nij.bg/ 

Министерство на правосъдието: http://www.justice.government.bg/

Евроджъст (EUROJUST): http://www.eurojust.europa.eu/Pages/languages/bg.aspx