Изграждане на капацитет на експерти по криминалистика

Модернизиране на българската полиция и повишаване на нейната ефективност, изпълнението на актуализираната Национална стратегия за противодействие на престъпността, както и появата на нови форми на трансгранична и организирана престъпност изискват създаването на адекватна система за ефективно противодействие на престъпността. Ефективната координация между полицейските служби е изключително необходимо за практическото полицейско сътрудничество. С изпълнението на целите на проекта нивото на професионална подготовка на българските експерти по криминалистика  ще се увеличава заедно с повишаване на капацитета на експертите по криминалистика  в процеса на събиране и изследване на материални следи от местопрестъпления  за да отговарят на критериите за най-добрите европейски практики и в съответствие със стандарта БДС EN  ISO / IEC 17025 в областта на криминалистически изследвания.

Проектът има за цел изграждане на съвременна материална база, правилно структурирано специализирано обучение и осигуряване на добра практическа подготовка за използване на съвременни методи и технически средства за събиране и изследване на веществени доказателства и укрепване на капацитета на експертните служби на Министерството на вътрешните работи в процеса събиране и изследване на материални следи от местопроизшествия, за да отговарят на критериите на най-добрите европейски практики в областта на криминалистическите изследвания.

 

Изпълнителна агенция

Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР)

Зам.ръководител на проекта Веселин Петров – НИКК МВР

 e-mail: vpetrov.27@mvr.bg

http://www.academy.mvr.bg

http://www.nikk.mvr.bg

По СЦ 01 – Изграждане на съвременна материална база, правилно структурирано специализираното обучение и осигуряване на добра практическа подготовка на експертния състав за използване на съвременни методи и технически средства за събиране и изследване на веществени доказателства

  1. Изграден център за обучение на експерти по криминалистика, разположен в Академията на МВР
  2. Изготвена нова учебна програма и свързаната с нея учебна документация за начално обучение експерти по криминалистика.
  3. Издадено ръководство за първоначално обучение на експерти по криминалистика в две части.
  4. Доставена съвременна апаратура и оборудване за огледи на местопроизшествия, изследване на документи, балистични и трасологични изследвания и заснемане на лица и веществени доказателства.

По СЦ02 – Укрепване на капацитета на експертните служби на Министерството на вътрешните работи в процеса събиране и изследване на материални следи от местопроизшествия, за да отговарят на критериите на най-добрите европейски практики в областта на криминалистическите изследвания и в съответствие със стандарта БДС EN  ISO / IEC 17025 в областта на ДНК, трасологичните  и балистични изследвания, документни изследвания и дактилоскопия.

  1. Доставена система за количествен анализ на ДНК чрез PCR в реално време.
  2. Доставени специализирани сравнителни микроскопи и стерео микроскоп за балистични и трасологични изследвания за НИКК, СДВР и ОД на МВР Бургас.
  3. Доставена специализирана оптична система за дигитален анализ на документи и микроскопско работно място за рутинно наблюдение и заснемане на документи.
  4. Доставена система за анализ на документи с Full-HD резолюция

Доставена осветителна система за криминалистични изследвания на видими и невидими дактилоскопни следи и телесни течности във видимия и UV диапазон

Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР)

Научно-изследователски институт по криминалистика и криминология (НИКК) -Министерството на вътрешните работи 

Училище по криминалистика - Факултет по право и наказателноправни науки, Университет на Лозана, Швейцария