Българо-швейцарски съвместни усилия за превенция на трафика на хора и за осигуряване на незабавна и безусловна закрила на жертвите

Проектът цели да осигури зачитане на правата на жертвите на трафик на хора за незабавен и безусловен достъп до услуги, след като бъдат идентифицирани в Швейцария като страна на дестинация и в България като страна на произход. Проектът предвижда подобряване на сътрудничеството между Швейцария и България чрез разработването на двустранни българо-швейцарски насоки за идентификация, защита и насочване на жертви на трафик между България и Швейцария; наблюдение и оценка на прилагането на (българския) Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик; провеждането на преванционна кампания, информираща за съвременните форми на трафик на хора с фокус върху трудовата миграция; както и повишаване капацитета на рехабилитационния център на фондация „Асоциация Анимус“ да работи като транзитен център в София и първо място за насочване на трафикирани лица.

Проектът е структуриран около 4 основни цели:

1. Подобрено сътрудничество между Швейцария и България по случаи на трафик на хора (ТХ) и зачитане правата на жертвите на трафик.

2. Подобрено наблюдение на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик

3. По-добра превенция на ТХ посредством преванционни кампании и работни ателиета с уязвими групи

4. По-добра незабавна закрила и кризисна интервенция за жертви на трафик чрез повишаване капацитета на рехабилитационния център на фондация „Асоциация Анимус“ да работи като транзитен център в София и първо място за насочване на трафикирани лица.

Клиенти на Транзитния център споделят как Центъра престоят там им е помогнал:

“Имах място, където да остана, когато имах най-голяма нужда от това.”

“Дълбоко оценявам подкрепата на екипа за преодоляване на травмата и сигурността, която намерих в Кризисния център.”

“Към мен се отнесоха с голямо внимание и уважение.”

Изпълнителна агенция
Фондация „Асоциация Анимус“
Надя Кожухарова, координатор проект

адрес: България, 1000 София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 85
Тел.: +359 (2) 9835205; +359 (2) 9835305
Мобилен: + 359 (878) 670 338
Факс: +359 (2) 9835205
Ел. поща: animus@animusassociation.org; nadia.bk@gmail.com
www.animusassociation.org

  1. Изработване на двустранни българо-швейцарски насоки за идентификация, защита и насочване на жертви на трафик между България и Швейцария. Броят на жертвите, идентифицирани в Швейцария и насочени към услуги и мерки за закрила в България ще нарасне с 30% (при изходни данни 18 жертви за 3 години).
  2. Оценка на прилагането на българския Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик в съответствие с Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора и други международни стандарти. Най-малко 70% от участниците в Националния механизъм за насочване ще бъдат оценени. Оценката ще покаже в каква степен Националният механизъм за насочване отговаря на нуждите на трафикираните лица, какви са празнотите в ефективното прилагане на Механизма и какви законодателни промени са необходими с оглед на неговото подобряване.
  3. Провеждането на всеобхватна преванционна и информационна кампания в България с фокус върху трудовата миграция и трудовите права. Предоставяне на информация на най-малко 3 различни уязвими групи за техните миграционни, трудови и човешки права. Ще бъдат проведени 3 кампании на открито; 90 млади хора в домове за настаняване на деца ще бъдат обучени как да се предпазват от трафик на хора; ще бъдат разпространени 12,000 брошури и 9,000 дипляни; 20 консултанти на горещата линия ще бъдат обучени да предоставят информация за трудови права и права на мигранти.
  4. Създаване на транзитен център за трафикирани лица в София. Това ще позволи повече лица да получават незабавна кризисна подкрепа и интервенция, както и да се ползват от мерките за закрила, предвидени в Националния механизъм за насочване – с 20% повече при изходни данни от 30 лица годишно. Ще се повиши капацитета на Центъра на фондация „Асоциация Анимус“ да работи като транзитен център в София чрез обучение и супервизия на екипа и разпространение на информация за Центъра като първо място за насочване на трафикирани лица в България.

Оценка на преванционната кампания, проведена през 2015 г.

Информационната кампания изпълни първоначалната цел да се насочи вниманието на българите, които търсят работа в чужбина, към възможните рискове от измама и наемане с цел трафик на хора. Избраният подход за представяне на феномена „трафик с цел трудова експлоатация“ е оригинален, привличащ вниманието и спомага за по-добро проникване на посланието, особено сред жените. Кампанията постига добро покритие сред различните социално-демографски групи, особено сред работещите (около 50% от целевата група). Значително по-слабо е покритието сред по-възрастните хора, живеещи в малки населени места. Малко над 50% от респондентите се разпознават като хора в риск и уязвими по отношение на трафика с цел трудова експлоатация – “рекламата е за хора като мен”, споделят те.

Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет
адрес: България, 1797 София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52
Тел.: +359 807 80 50
Факс: +359 807 80 59
Ел. поща: office@antitraffic.government.bg
www.antitraffic.government.bg

Лице за контакт: Камелия Димитрова

Международен център за развитие на миграционната политика (МЦРМП) (International Centre for Migration Policy Development – ICMPD)
Контакти:
МЦРМП Централа
Тел.: +43 1 504 4677 0
Факс: +43 1 504 4677 – 2375
icmpd@icmpd.org
МЦРМП клон Брюксел
Тел.: +32 2 233 1160
Факс: +32 2 231 1430
ICMPD-Brussels@icmpd.org
http://www.icmpd.org/

Лице за контакт: Елиза Тросеро, координатор анти-трафик, elisa.trossero@icmpd.org

FIZ - Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
Застъпничество и подкрепа за жени мигранти и жертви на трафик
Адрес: Switzerland, CH-8048 Zürich, Badenerstr. 682
Тел.: 0041 44 436 90 00
Директен тел.: 0041 44 436 90 11
Ел. поща: contact@fiz-info.ch
www.fiz-info.ch

Лице за контакт: Сузана Сейтър