Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства

На 21 април 2015 г. е подписано споразумение между Република България и Конфедерация Швейцария за изпълнението на проекта.

Дейностите по проекта включват:

 • Проектиране, авторски надзор и строителство на пет пилотни общински центъра за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинства: големи пилотни центрове в Шумен и Разград и малки в Левски, Созопол и Съединение.
 • Независим строителен надзор
 • Доставка на специализирано оборудване за центровете
 • Доставка на моторни превозни средства за мобилно събиране в 17 съседни общини
 • Крайно обезвреждане на събраните отпадъци
 • Начално специализирано и поддържащо обучение на персонала
 • Информационна система за отчитане на опасни битови отпадъци
 • Извършване на медийна/информационна (местна и национална) кампания
 • Извършване на външен одит от сертифицирана одитираща организация
 • Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в България
 • Разработване на техническо задание за проект за създаване на електронна система по Регламент (ЕО) № 1013/2006
 • Разработване на ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци като част от потока битови отпадъци
 • Социологическо проучване
 • Окончателна оценка на резултатите

Стационарни площадки ще бъдат изградени в общините Шумен, Разград, Левски, Созопол, Съединение. Чрез мобилни пунктове ще се обхванат общините Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Лозница, Самуил, Исперих, Завет, Цар Калоян, Пордим, Никопол, Белене, Марица, Калояново, Хисаря, Приморско, Царево.

 • Oпитът и ноу-хау, генерирани при прилагането на проекта, водят до успешно  дублиране на пилотните системи за разделно събиране и екологосъобразно  обезвреждане на опасни битови отпадъци в други общини в България, което подобрява опазването на околната среда и  намалява  икономическите и социалните различия между България и другите европейски страни
 • Съответните указания и насоки за български общини следва да вземат предвид постиженията в рамките на този проект
 • Извършена еоценка и е взето решение от страна на ПУДООС далиизграждането наобщински центровещесе превърне в единот приоритетитеза финансиране
 • Населението (около 360 000) на пилотните (22) общини участва в разделното събиране на опасни битови отпадъци

Принос към политиките за управление на отпадъци (морфологичен състав, електронна система свързана с прилагането на Регламент (EО) №1013/2006 г., ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци)

 

Изпълнителна агенция

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Ренета Колева – изпълнителен директор/ ръководител по проект

Тел. 02/9406251

Милена Атанасова – гл.експерт-координатор

Тел. 02/9406648

http://pudoos.bg/

През 2013 г. е изготвено предпроектно проучване. Изпълнението на проекта започна с шестмесечна встъпителна фаза, което приключи успешно през декември 2015 г. Проведени са две работни посещения в Конфедерация Швейцария с участието на представители на българските държавни ведомства и на пилотните общини през юли 2015 г. и 2016 г. По време на посещенията бяха показани добри практики и работещи системи за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинства в Конфедерация Швейцария, методи за стимулиране на населението, процесите по управление на отпадъците на държавно ниво и ниво кантон/община. През м.април 2016 г. се обяви обществена поръчка с предмет: ,,Техническа помощ за подготовка на тръжна документация и консултантски услуги по проект “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“. На 10 август 2016 г. беше подписан договор с класиралия се на първо участник, който подготвя документации за проекта.