Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност

Проектът „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ има за цел осигуряването на екологосъобразното обезвреждане на 4 388 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита в 216 склада за съхранение на територията на цялата страна. Подготовката на проекта е основана на мащабно проучване на съхраняваните на територията на България негодни за употреба пестициди, което включва и набиране на редица ключови данни и извършване на допълнителен анализ. Получените резултати от проведеното предпроектно проучване /ППП/, реализирано през 2013 г. наложиха предприемане на мерки, подходящи за окончателното обезвреждане на инвентаризираните количества негодни пестициди и други препарати за растителна защита. 

Основните цели на проект „Пестициди“ екологосъобразното обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита.

Дейностите включени в проекта са, както следва:

1. Преопаковане на пестициди с изтекъл срок на годност, като целите са:

  • осигуряване на защита на хората и околната среда по време на съхраняването на материалите в съответните складове;
  • създаване на подходящи условия за последващо транспортиране и обезвреждане на пестицидите.

3. Транспортиране на пестицидите с изтекъл срок на годност.

2. Почистване и саниране на складовете.

4. Крайно обезвреждане на негодните за употреба пестициди с изтекъл срок на годност.

 

Очакваното въздействие:

  • Намаляване на риска за здравето на повече от 2 250 000 български граждани.
  • Подобряване на живота на населението в над 100 общини.
  • Намаляване на икономическите и социалните неравенства между България и други европейски страни.

 

Изпълнителна агенция

Ренета Колева

Ръководител на проекта

ПУДООС

България, гр. София, ПК 1000

Ул. Триадица №4

Тел. +359 2940 6251

e-mail: r.georgieva@pudoos.bg

 

Георги Марков

Координатор по проекта

ПУДООС

България, гр. София, ПК 1000

Ул. Триадица №4

Тел. +359 2940 6069

e-mail: g.markov@pudoos.bg

Индикаторите за резултати по проекта са:

  1. Негодните пестициди и други препарати за растителна защита, прогнозно 4'388 тона в 216 складове са преопаковани и транспортирани за унищожаване.
  2. Негодните за употреба пестициди (прогнозно 4'388 тона + опаковъчни материали) са транспортирани до специални лицензирани инсталации в Европа и унищожени чрез изгаряне.
  3. Засегнатите складове са възстановени за други цели, като:
  • Най-малко 40 % от общата повърхност на освободени складове е възстановена;
  • Най-малко 50 % санирани повърхности от общите освободени помещения на складовете, които вече са свободни от съхранение на пестициди с изтекъл срок на годност.

Проведена е обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет „Техническа помощ за подготовка на тръжни документации, консултантски услуги по време на проекта и мониторинг“. Тя се обжалва пред Върховния Административен Съд.