Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система

Целта на проекта е да се създаде устойчива българска система на професионално образование, в която професионалното образование е тясно свързано с изискванията на бизнеса. Това е визия, в която професионалните училища генерират компетентна, знаеща и висококвалифицирана работна сила, отговаряща на непосредствените нужди на пазара на труда. В рамките на тази визия на бизнеса се гледа като на отговорен партньор на учебните заведения, мотивиран да инвестира в бъдещите кадри и да си сътрудничи с държавните и местните власти.

Основните цели на проекта ДОМИНО са създаване на успешен модел и изграждане на капацитет за прилагане на дуалното ПОО в България. За тяхното постигане в проекта са заложени следните дейности:

  • разработване и въвеждане в училища и фирми нови учебни планове за дуалната система на обучение;
  • обучение на учители и наставници;
  • прилагане на модела в други български професионални училища.

 

Изпълнителна агенция

Г-жа Петя Евтимова

Ръководител на екипа за управление на проекта

Бул. "Княз Дондуков" 2А, стая 520

София 1000

България

Тел. +359 2 9217 520

Мобилен: +359 889 900 108

Е-мейл: p.evtimova@mon.bg

Интернет сайт на проект ДОМИНО: http://dominoproject.bg/

Facebook страницата на проект ДОМИНО: https://www.facebook.com/swissdualeducationbulgaria

 

Целевият обхват на проекта е 10 професии да бъдат въведени в 15 училища, които обхващат 1200 ученици.

През 2015/2016 учебна година бяха стартирани 2 професии, обхващащи общо 81 ученици (в 4 класа) от 2 училища.

За 2016/2017 учебна година повече от 15 училища ще бъдат включени

Информационната кампанията за популяризиране на проекта доведе до съществен интерес и инициатива на местно ниво за участие в партньорства за дуално образование. Голям брой училища и фирми се обърнаха към Звеното за управление на проекта с искане и план за действие за присъединяване към проект ДОМИНО.

Устойчивостта на резултатите от проекта зависи до голяма степен от законодателните промени, необходими за да се внедрят принципите на дуалното обучение в системата на ПОО в България, както и за улесняване на инициативата от училищата и бизнеса за формиране партньорства и поемане на съвместна отговорност за качеството на професионалното образование и обучение в България.

Българо-швейцарска търговска камара (БШТК)

Васил Радойновски, ръководител на Секретариата

тел .: +359 884 320 507

Е-мейл: office@bscc.bg

www.bscc.bg

Швейцарски федерален институт за професионално образование и обучение (SFIVET)

http://www.sfivet.swiss/