Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система

Системата за дуално образование и обучение обединява усилията на публичния и частния сектор, за да могат младите хора да получат добро образование и трудови умения.

Съчетаването на теоритичните знания от училището с обучение в предприятието гарантира подготовката на квалифицирани работници, от които бизнесът се нуждае. Реформата на професионалното образование предоставя по-добри перспективи за младите и допринася за намаляването на младежката безработица в България.

Въвеждането на принципите на дуалното образование в България се осъществява в партньорство с Швейцария. Реформирането на българската система за професионално образование е и изискване на ЕС, където дуалният подход в професионалното образование е важен инструмент за справяне с младежката безработица.

Пазарно ориентираните бизнеси и производства, чийто брой непрекъснато расте, изискват от държавата реформа на образователната система, която да отговори на нуждата им от добре образована, способна и надеждна работна ръка.

Целта на проекта е да се създаде устойчива българска система на професионално образование, в която професионалното образование е тясно свързано с изискванията на бизнеса. Това е визия, в която професионалните училища генерират компетентна, знаеща и висококвалифицирана работна сила, отговаряща на непосредствените нужди на пазара на труда. В рамките на тази визия на бизнеса се гледа като на отговорен партньор на учебните заведения, мотивиран да инвестира в бъдещите кадри и да си сътрудничи с държавните и местните власти.

Основните цели на проекта ДОМИНО са създаване на успешен модел и изграждане на капацитет за прилагане на дуалното ПОО в България. За тяхното постигане в проекта са заложени следните дейности:

  • разработване и въвеждане в училища и фирми нови учебни планове за дуалната система на обучение;
  • обучение на учители и наставници;
  • прилагане на модела в други български професионални училища.

Участието на всички заинтересовани страни в навлизането на дуалната система в българското образование – държавни институции, частни фирми, браншови и бизнес организации, местни власти и неправителствения сектор –  са координирани от специален Форум за дуално образование. В равнопоставен диалог и с консенсус те взимат решения за принципите и политиките за дуално професионално образование.

Форумът се организира съвместно от екипа на ДОМИНО и Българо-швейцарската търговска камара. Чрез него се подпомага успешната реформа на системата на българското професионално образование, като се използва добрият опит и резултатите от проекта ДОМИНО.

Форумът се стреми да осигури обмен на опит между заинтересованите страни и консенсус по основните параметри на средното професионално образование.

 

 

Изпълнителна агенция

Г-жа Петя Евтимова

Ръководител на екипа за управление на проекта

Бул. "Княз Дондуков" 2А, стая 520

София 1000

България

Тел. +359 2 9217 520

Мобилен: +359 889 900 108

Е-мейл: p.evtimova@mon.bg

Интернет сайт на проект ДОМИНО: http://dominoproject.bg/

Facebook страницата на проект ДОМИНО: https://www.facebook.com/swissdualeducationbulgaria

 

Изпълнението на проекта започна през 2015 година. Учениците от Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ в София и Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ в Казанлък първи през 2015 година започнаха дуално обучение (учене чрез работа) по две професии по швейцарския модел. За успешния старт на ДОМИНО (Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото) бяха направени промени в нормативната база. Проектът разработи нови учебни програми и помагала, които Министерството на образованието и науката одобри.

През следващата година се включиха още 14 училища, а партньори по ДОМИНО бяха 60 водещи български и чуждестранни фирми.

През учебната 2018/2019 година 1 600 ученици в 32 професионални гимназии в 19 града в цялата страна се обучават по дуалната система по общо 12 професии в рамките на ДОМИНО. Партнират ни над 170 фирми български и чуждестранни фирми.

49 учители в професионални гимназии са преминават специално обучение по дуалните учебни програми. 71 наставници от фирмите-партньори са обучени за работата си с дуалните ученици по специално подготвени фирмени програми.

Първите 20 ДОМИНО възпитаници от Професионална гимназия "Иван Хаджиенов" - Казанлък се дипломират през май 2017 година. Повечето от тях веднага започват работа в предприятията, където вече имат стаж. 

До 2019 година, когато проектът приключва, ДОМИНО планира да обхване поне 1 200 ученици, 15 професионални училища, както и най-малко десет професии. В рамките на проекта се разработват нови учебни планове и  програми, обучават се учители и наставници, както и експерти по дуално образование.

 

 

 

Информационната кампанията за популяризиране на проекта доведе до съществен интерес и инициатива на местно ниво за участие в партньорства за дуално образование. Голям брой училища и фирми се обърнаха към Звеното за управление на проекта с искане и план за действие за присъединяване към проект ДОМИНО.

Устойчивостта на резултатите от проекта зависи до голяма степен от законодателните промени, необходими за да се внедрят принципите на дуалното обучение в системата на ПОО в България, както и за улесняване на инициативата от училищата и бизнеса за формиране партньорства и поемане на съвместна отговорност за качеството на професионалното образование и обучение в България.

През септември 2015 година 81 ученици в две български училища започнаха дуално обучение по две професии. За успешния старт на ДОМИНО (Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото) бяха направени промени в нормативната база. Проектът разработи нови учебни програми и помагала, които Министерството на образованието и науката одобри.

През септември 2017 година част от ДОМИНО са вече 32 професионални гимназии и 170 водещи български и чужди компании. Над 800 са учениците, които се обучават по швейцарски модел (учене чрез работа) в общо осем професии. 

Министерство на образованието и науката

Дирекция "Професионално образование"

 

Българо-швейцарска търговска камара (БШТК)

Васил Радойновски, ръководител на Секретариата

тел .: +359 884 320 507

Е-мейл: office@bscc.bg

www.bscc.bg

 

Швейцарски федерален институт за професионално образование и обучение (SFIVET)

http://www.sfivet.swiss/