Публикация, създадена по проект NETWORK IT SMART

16 Jan 2018

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект„Network it SMART“, който се реализира от Фондация СМАРТ с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество“ и Тематичен фонд „Партньорство“ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Националното координационно звено са структурите, отговорни за изпълнението на Тематични фондове „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество“ и „Партньорство“, съгласно разпоредбите на Рамковото споразумение за Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Те от своя страна, делегират управлението на двата Тематични фонда на Швейцарско междинно звено, което е консорциум от три организации: фондация INNOVABRIDGE (Каслано, Швейцария) – водещ партньор в консорциума, NEOSYS AG (Герлафинген, Швейцария) и Балкански институт по труда и социалната политика (София, България).

Отличното партньорство между трите организации и експертният принос на всяка от тях в подготовката и реализацията на двата фонда допринесоха за подбора на качествени проекти, успешното изпълнение на които бе крачка в подкрепа на основната цел на Българо-швейцарската програма за сътрудничество – намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на разширения Европейски съюз.