Проведе се заседание на Комитета за наблюдение на Българо-швейцарската програма за сътрудничество

19 May 2017

Националното координационно звено (НКЗ), дирекция „Централно координационно звено“ в АМС представи Годишния доклад за изпълнението на програмата за изминалата 2016 год., както и постигнатите резултати по всички тематични фондове на програмата. Отбелязано бе, че техническият и финансов напредък, постигнат през 2016 г., е задоволителен и ориентиран към резултатите във всички проекти.

Г-н Роланд Питон, ръководител на Офиса за изпълнение на швейцарския принос в посолството на Конфедерация Швейцария, отбеляза удовлетвореност от постигнатото изпълнение на програмата през отчетния период, както и необходимост от допълнителни усилия от страна на всички участници за преодоляване на натрупаното закъснение по някои проекти. Той изрази надежда, че постигнатите резултати по проектите, ще бъдат впоследствие успешно интегрирани в дългосрочните национални политики.

С кратки презентации НКЗ и представители на български институции представиха напредъка при изпълнението на програмата, както и на конкретни  проекти. Резултатите, постигнати през 2016 г., показват, че програмата допринася ефективно за успешното развитие и укрепването на отношенията и партньорствата между България и Швейцария. Тези партньорства са видими във всички проекти, изпълнявани по програмата. 

Представената информация за напредъка и предложените решения бяха подкрепени от членовете на КН с единодушие.