НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА РАЗКРИ ДВЕ НОВИ УСЛУГИ ЗА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК В СОФИЯ

28 Jul 2017

Този месец, Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) разкри две нови, специализирани услуги от резидентен тип за жертви на трафик на хора – приют за временно настаняване с център за закрила и помощ на пълнолетни жертви на трафик на хора и кризисен център за деца, жертви на трафик на хора. Това са първите подобни услуги на територията на гр. София.

 Новите услуги предоставят възможност за настаняване на жертви на трафик – възрастни и деца, непосредствено след завръщането им в страната (при случаи на трансграничен трафик) или при отчетена подобна необходимост (при случаите на вътрешен трафик). Предоставяните услуги имат за цел преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на психологическа, социална, медицинска и правна помощ, съдействие и закрила, както и създаване на предпоставки за възмездяване на жертвите чрез ефективно разследване на престъплението и наказване на извършителите.

Двата приюта се намират в специално наети за целта къщи, в които пострадалите могат да бъдат настанени за определен период от време, за да бъдат в защитена и безопасна среда. И двете къщи са с капацитет за настаняване от по 10 места всяка.

 Услугите в София се финансират от проект „Швейцарско – българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“, в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество (http://www.swiss-contribution.bg/), като за тях се предоставя и държавно финансиране от бюджета на НКБТХ (http://antitraffic.government.bg/).

 По-долу могат да бъдат намерени повече детайли относно предоставяните услуги и очакваните резултати от разкриването им.

 За допълнителна информация, свързана с откриването и функционирането на услугите, както и за реализирането на проекта, можете да се свържете с г-н Никола Кондев, координатор на Програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа, връщане и реинтеграция на жертви на трафик на e-mail: n.kondev@antitraffic.government.bg и мобилен тел.: + 359 885 795 755.

 Очакваните резултати от разкриването на двете нови услуги:

 • Защита на най-добрия интерес на децата, жертви на трафик, чрез осигуряване на психо-социална, правна, здравна и образователна подкрепа;
 • Адекватни, сигурни и безопасни условия на живот и среда за жертвите на трафик на хора;
 • Подобрен здравен и социален статус на жертвите, получили закрила в приюта и кризисния център;
 • Активно участие на децата, жертви на трафик в процеса на вземане на решения, които касаят тяхното социално включване и реинтеграция;
 • Овластяване жертвите чрез правна помощ и социална реинтеграция.


Предоставяни услуги преди настаняване на жертвите в приютите:

 • Координиране с НКБТХ на сигналите за жертви на трафик за безопасното, доброволно завръщане на жертвата от чужбина или друго населено място в България и насочване към приюта;
 • Посрещане и безопасно транспортиране на жертвата до приюта;
 • Подробно запознаване на пострадалите с правата и задълженията на жертвите на трафик на хора, предоставяните услуги в приюта, вкл. по отношение на престоя им;
 • Информиране за периода за размисъл и за възможностите за международна закрила в България по отношение на жертвите от трети страни.

Предоставяни услуги по време на престоя на жертвите в приюта за временно настаняване:

 • Сигурно и защитено временно настаняване в приюта;
 • Подсигуряване финансовите средства и оказване на съдействие на настанените в приюта за временно настаняване жертви, по повод закупуването/снабдяването с хранителни продукти;
 • Осигуряване на спешни, без рецепта, както и по лекарско предписание, медикаменти в приюта за временно настаняване на жертви;
 • Психологическа подкрепа и консултиране, включително кризисна интервенция;
 • Осигуряване на основни материални нужди/хуманитарна помощ от първа необходимост в приюта за временно настаняване на жертви;
 • Осигуряване на преводач/преводачески услуги на разбираем за жертвата език – когато жертвата на трафик на хора не владее български език.

 

Предоставяни услуги по време на работата с жертвите на трафик в центъра за закрила и помощ на жертви:

 • Изготвяне на индивидуална оценка на риска;
 • Изготвяне на индивидуален план на действие за услуги, предлагани спрямо конкретния индивид и неговите конкретни потребности и нужди;
 • Подпомагане, свързано с медицински и стоматологични нужди, вкл. и психиатрична помощ (при нужда);
 • Правно консултиране, вкл. при подаване на молба за подпомагане и финансова компенсация, както и съдействие при издаването на необходими документи в страната;
 • Социална работа, включваща: социално посредничество и застъпничество, особено пред институции; социално посредничество при евентуална работа със семейството на жертвата (ако е в интерес на жертвата); придружаване (при работа с институции и/или работодатели); съдействие при издаването на различни документи; работа по овластяване и реинтеграция/социално включване; подготовка за самостоятелен живот; професионално ориентиране и кандидатстване за работа; подпомагане търсенето и намирането на работно място; включване на жертвата в образователната система;
 • За уязвимите групи (бременни жени; жени с деца; хора в неравностойно положение и др.) – осигуряване на базови специализирани грижи от медицински/социален работник;
 • В случай на необходимост, осигуряване на писмена и устна комуникация с жертвите на разбираем от тях чужд език;
 • Подпомагане при издаване на лични документи;
 • Специализирано допълнително професионално образование/преквалифициране;
 • Безопасно придружаване и/или транспортиране до и от други услуги, институции;
 • Преди прекратяване на работата в центъра, се изготвя: индивидуална оценка на проведената работа по случая в периода на работа, постигнатия напредък и резултати, и съвместно с жертвата – индивидуален план за социалното й включване за период от поне 6 месеца след прекратяването на услугата под формата на заключителен доклад;
 • При желание от страна на жертвата, съдействие за включване в обучение по български език и/или професионално обучение/за чужденци, жертви, на трафик на хора.

 

Предоставяни услуги след прекратяване работата в центровете от жертвите и прекратяване настаняването в приютите:

 • Поддържане на контакт с жертвата след прекратяване на работата в центъра и прекратяване на настаняването в приюта, с оглед минимизиране на потенциален риск от повторно въвличане в трафик;
 • Подпомагане на интеграцията в обществото, проследяване на случая и изготвяне на план за сигурност (за жертви от трети страни).